עיריית אור עקיבא - דף הבית

-------------

חופש המידע

חוק חופש המידע קובע כי כל אזרח או תושב ישראלי רשאי לקבל מידע המצוי ברשות ציבורית (כתוב, מוקלט, מוסרט, מצולם או ממוחשב), בכפוף לסייגים שפורטו בו. הוראות החוק מיושמות תוך הקפדה על משנה זהירות להגנה על זכויותיהם של הפונים כמו גם על זכויות צד ג’ מחד, ועל שקיפות המידע באשר לפעילויותיה מאידך.

 

חובה על כל ראש רשות למנות עובד/גוף בעירייה כממונה על חופש המידע שתפקידו, בין השאר, לטפל בבקשות המידע המופנות לרשות.
בעיריית אור עקיבא לשכת המנכ”ל היא הממונה על העמדת מידע לרשות הציבור.

מנכ”ל העירייה וממונה על חוק חופש המידע – עיריית אור עקיבא (oraqiva.muni.il)

מידע שגילויו עלול לפגוע בביטחון המדינה, יחסי החוץ, ביטחון הציבור, או ביטחונו או שלומו של כל אדם, וכן מידע שגילויו מהווה פגיעה בפרטיות (אלא אם כן הגילוי מותר על פי דין) ומידע אשר אין לגלותו על פי כל דין. כמו כן, כל מידע אחר אשר גילויו עלול לשבש את התפקוד של הרשות הציבורית, את יכולתה לפעול ולתכנן, לנהל מו”מ או הקשור לדיונים פנימיים, ומידעים מסווגים נוספים כמפורט בחוק.

בטרם הגשת בקשה למידע, מומלץ לבדוק האם המידע כבר פורסם באופן פומבי באתר העירייה.

לצורך קבלת מידע בהתאם להוראות חוק חופש המידע, יש לבצע את הפעולות הבאות:

1. הבקשה למידע תוגש בכתב לממונה הרשותי בנושא.
הרשות הציבורית תודיע למבקש לא יאוחר מ-30 ימים מקבלת הבקשה על החלטתה בבקשתו.
אם החליטה הרשות הציבורית להעמיד את המידע לרשות המבקש אין הרשות חייבת לעבד את המידע לפי צורכי המבקש. המידע יועמד לרשות המבקש כפי שהוא מצוי בידי הרשות הציבורית.
אם הרשות הציבורית החליטה לדחות את בקשת המבקש, תשלח הרשות הציבורית למבקש הודעה בכתב שתפרט את נימוקי החלטתה.
המבקש זכאי לעתור כנגד ההחלטה של הרשות לדחות את בקשתו למידע בפני בית המשפט המחוזי.

2. תשלום אגרת בקשה למידע על פי חוק חופש המידע בסך 20 ש”ח כקבוע בחוק. 

אגרת חופש המידע – עיריית אור עקיבא (oraqiva.muni.il)

3. מילוי ושליחה של  טופס בקשה למידע בצירוף אישור תשלום האגרה אל הממונה על חופש המידע בעירייה

בקשה לקבלת מידע (לפי חוק חופש המידע התשנ”ח – 1998) (forms.gov.il)

** למעט מי שפטור מתשלום אגרה לפי תקנה 6 ל תקנות חופש המידע (אגרות), תשנ”ט-1999.​​