עיריית אור עקיבא - דף הבית

-------------

מבקר העירייה וממונה על תלונות הציבור

על פי חוקי מדינת ישראל, נקבע כי לצורך שמירה על כללי שלטון תקין יועמד מבקר לרשותו של כל גוף ציבורי. תפקידיו וסמכויותיו של מבקר העירייה הוגדרו בפקודת העיריות.

תפקידי המבקר

​​לפי הגדרות אלה נקבע כי המבקר יבדוק ויבקר את פעולות העירייה:

 • האם נעשו אלה על פי החוק, תוך שמירה על טוהר המידות ועל עקרונות היעילות והחיסכון.
 • על מבקר העירייה לפרסם מדי שנה לציבור התושבים דו”ח על אופן פעולת העירייה והגופים הכפופים לה.
 • עליו להוות כתובת אובייקטיבית ומהימנה לתלונות הציבור באשר לאופן תפקוד העירייה ועובדיה.
 • בין יתר הגדרות תפקידו, על מבקר העירייה לבדוק את פעולותיהם של ראש העירייה, חברי המועצה ועובדי העירייה ולבחון את אופן פעולתה של המועצה הדתית אשר בתחום העירייה.
 • כמו- כן, עליו לפרוס את ביקורתו לגבי כל תאגיד, מפעל, מוסד, קרן או כל גוף אשר העירייה שותפה לכדי עשירית מתקציבו השנתי באותה שנת תקציב, או משתתפת במינוי הנהלתם וכן לגבי כל עמותה המקבלת הקצבה מן העירייה.

איכות ביקורתו, ויכולת תפקודו של המבקר, מותנים בעצמאותו ואי תלותו.
לצורך כך, קבע המחוקק הוראות שונ​​ות לשמירה על רמתו האישית ועצמאותו של מבקר העירייה:

 • על המבקר בלבד לקבוע את תכנית עבודתו השנתית ואת הדרכים לביצועה על פי שיקול דעתו.
 • המבקר יכין ויגיש לראש העירייה הצעת תקציב שנתית מידי שנה.
 • על ועדת הכספים ומועצת העירייה לדון בהצעת תקציב זו כפי שהגיש אותה.
 • חובה על כל הגופים למסור למבקר כל מסמך הדרוש לו לצרכי עבודתו על פי שיקול דעתו.
 • לשם ביצוע תפקידו, תהיה למבקר גישה ישירה לכל מאגר מידע וכל בסיס נתונים אשר במערכת.
 • חובה על מועצת העירייה להזמין את המבקר לכל אחת מישיבותיה או לכל ישיבת ועדה מוועדותיה.

הממונה על תלונות הציבור

הוראות הדין מחייבות את הרשות המקומית למנות ממונה על תלונות הציבור (להלן: “הממונה”). מועצת הרשות המקומית מינתה את מבקר העירייה לתפקיד הממונה.
על הממונה לברר בכל דרך שיראה לנכון, תלונה שהוגשה על הרשות המקומית ומוסדותיה, על עובד, על נושא משרה או על ממלא תפקיד ברשות המקומית וכן על גוף עירוני מבוקר, על נושא משרה או על ממלא תפקיד בו. במילוי תפקידו יהיה הממונה עצמאי ובלתי תלוי, ואחראי בפני מועצת הרשות בלבד.
תלונות לממונה תוגש בכתב, תוך תיאור מפורט של העניין שעליו נסבה התלונה, לרבות המועד שבו אירע, וכל פרט אחר הנוגע לעניין והמסייע לבירור יעיל של התלונה. התלונה תיחתם בידי המתלונן ויצוין בה שם המתלונן ומענו.

דרכים להגשת תלונה

ניתן להתלונן לממונה בדרכים הבאות:

 1. דואר אלקטרוני: shimon-b@oraqiva.muni.il
 2. מכתב בדואר (רוטשילד 1 אור עקיבא לידי מבקר העירייה והממונה על תלונות הציבור).
 3. פקס: 04-6264441
 4. באמצעות שליחת הטופס הגשת תלונה לממונה על תלונות הציבור בעיריית אור עקיבא
 5. פגישה אישית בתיאום מראש בטלפון: 04-6108854

לצורך בירור התלונה רשאי הממונה לדרוש מכל אדם למסור לו כל ידיעה או מסמך העשויים לעזור לדעתו בבירור התלונה, בכפוף לכללי חסיונות עדים או כללי ראיות חסויות. אם בירור התלונה העלה קיומו של ליקוי, רשאי הממונה להצביע על הצורך בתיקון הליקוי ועל הדרך והמועד לכך. הנילון או מנהלו יודיעו לממונה על האמצעים שננקטו לצורך תיקון הליקוי במועד האמור.

על הממונה להגיש לראש העיר ולמועצת העירייה, מידי שנה, דו”ח על פעולותיו. עם תום הדיונים מוצג הדו”ח לעיני הציבור.

בירור תלונה ע”י הממונה יבוצע בדרך כלל רק לאחר שהמתלונן פנה אל הגורם העירוני הרלוונטי, ולדעת המתלונן פנייתו לא נענתה באופן ראוי ומשביע רצון.