עיריית אור עקיבא - דף הבית

-------------

מאגר יועצים

הזמנה להגשת בקשה להיכלל במאגר יועצים של עיריית אור עקיבא

​עיריית אור עקיבא (להלן: “העירייה”) מזמינה בזה יועצים להציע הצעות להיכלל במאגר היועצים של העירייה , לביצוע עבודות מקצועיות הדורשות ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים בתחומים שונים . המאגר יאפשר לעירייה להעסיק יועצים באמצעות פטור ממכרז או באמצעות מכרז זוטא, בהתאם לתקנות העיריות (מכרזים), התשמ”ח – 1987 . במקביל מתבצע פרסום באתר האינטרנט הרשותי בדבר רשימת מציעים לסוגי התקשרויות שונים , כמפורט מטה .

תקופת היכללותם של מתכננים ויועצים במאגר הינה עד 3 שנים ממועד האישור (ואולם, הרשימה תעודכן אחת לשנה).
העירייה שומרת על זכותה לעדכן את מאגר היועצים מעת לעת בכל דרך שתמצא לנכון ולהזמין יועצים נוספים להצטרף למאגר ו/או בדרך של גריעת יועצים אשר נכללו במאגר ונמצאו בלתי מתאימים .
את הבקשה להיכלל במאגר יש למסור באמצעות כתובת מייל : anat_b@oraqiva.muni.il לאחר מילוי הורדה ומילוי טופס הרישום
וזאת עד ליום 15/1/2023 עד השעה 13:00 . יש לצרף את כל המסמכים והאישורים הנדרשים בהתאם לפנייה המקוונת .
המאגר נפתח מעת לעת במהלך השנה .​

הזמנה לקבלת הצעות למתן שירותי ייעוץ ופיתוח ארגוני​ – להורדת המסמך לחצו כאן

להלן קישור להורדת פרוטוקול 6 מישיבת ועדת התקשרויות שהתקיימה ביום שני א’ בשבט התשפ״ג 22/1/2023​ – להורדת המסמך לחצו כאן