עיריית אור עקיבא - דף הבית

-------------

מחלקת רישוי עסקים

 

מחלקת רישוי עסקים מופקדת על יישומו של החוק לרישוי עסקים באור עקיבא. 

מנהלת: דליה כהן 
טלפון: 04-6108843
מייל: dalia_c@oraqiva.muni.il 
כתובת: בלפור אור עקיבא ישראל

תחומי אחריות

במסגרת תפקידה מטפלת המחלקה בתהליך הרישוי, הכולל:

 • מתן מידע מקדמי במחלקה ניתן לבעלי עסקים ויזמים. כל המידע בהוצאת רישיון לניהול עסק או מגבלות אם קיימות במקום, וזאת לפני חתימה על חוזה שכירות/קנייה מחייב.
 • טיפול בכל תהליך הגשת הבקשה לרישיון, ניתוב הבקשה לגורמי הרישוי השונים, מעקב וליווי עד להוצאת רישיון או היתר זמני או לחילופין הוצאת סירוב לבקשה לרישיון.
 • ליווי תהליך הרישוי בדיקה של התאמת העסק לדיני התכנון והבנייה, ביצוע ביקורות בעסק ע”י מפקחי רישוי עסקים ומפקחי משרדי הממשלה במטרה לבדוק את התאמתו לתכנית המאושרת וקיום תנאי תברואה נאותים ע”פ חוק רישוי עסקים.
 • הנפקת רישיון לניהול עסק לאחר קבלת אישורים של גורמי הרישוי.
 • כמו כן מופקדת מחלקת רישוי עסקים על מתן היתרים ע”פ חוקי העזר העירוניים.

תחומי הרישוי עליהם אמונה המחלקה

​הגשת השגה על סירוב למתן רישיון או היתר זמני או היתר מזורז ועל תנאים או מסמכים הנדרשים ממבקש רישיון או בעל עסק:

 1. על פי  סעיף 7ג5. לחוק רישוי עסקים , התשכ”ח- 1968 )תיקון תשע”א( , המבקש רישיון, היתר זמני או היתר מזורז לפי חוק זה או בעל רישיון או היתר כאמור , הרואה עצמו נפגע ממסמך או מתנאי שדרשו ממנו רשות הרישוי או נותן אישור לפי חוק זה , לרבות תנאי שנקבע במפרט האחיד ולמעט תנאי או מסמך שנקבע בחיקוק, רשאי להגיש השגה על כך או על סירוב לתת לו רישיון או היתר לרשות הרישוי או לנותן האישור, לפי העניין.
 2. הגשת השגה כאמור בסעיף 1 , אינה מתלה את  תוקפה של ההחלטה, כל עוד לא החליטו רשות הרישוי או נותן האישור אחרת, לפי העניין.
 3. בתקנות רישוי עסקים )הוראות כלליות(, התשס”א-2000 )כולל תיקון התשע”ג- 2012 ( וכן בפרק ד2-השגה , מפורט  בין השאר כיצד להגיש ההשגה לרשות הרישוי או לנותן אישור, לוח זמנים לטיפול ותשובה, טפסים נדרשים ,תשלום וגובה האגרה  בעד ההשגה וכיוצא בזה.
 4. בעירייה  וכן במשרדי נותני האישור האחרים , ימונה ויוסמך  גורם  המוסמך  לדון בהשגה  והוא מכונה “גורם מוסמך ארצי”.
 5. רשות הרישוי תעדכן  בעת שליחת הודעה על תנאי נוסף ברישיון, את בעלי העסקים שלגבי סוג העסק שלהם פורסם מפרט אחיד, בדבר זכותם להגיש השגה על תנאים נוספים שנקבעו להם במסגרת המפרט האחיד, בדרישות רשות הרישוי או בתנאים שנקבעו. ביתר המקרים, שבהם קיימת זכות להשגה ,משולבת כבר ההודעה על הזכות בטפסים הרלוונטים.
 6. ההשגה בצירוף אישור על תשלום אגרה  ובצירוף כל המסמכים המפורטים בהמשך וכן כל מסמך רלוונטי אחר, תוגש בתוך 30 יום מיום קבלת הדרישה או ההחלטה שעליה הוגשה ההשגה, לפי טופס 9 שבתוספת לתקנות (מצורף בהמשך). רשאי גורם מוסמך ארצי בהתאם  וכמפורט בתקנות, להאריך את המועד להגשת ההשגה בעוד 15 ימים נוספים.
 7. גורם מוסמך ארצי יכריע בהשגה ויעביר את החלטתו המנומקת בכתב למשיג ולרשות הרישוי, בתוך 30 ימים ממועד הגשת ההשגה עם כל מצורפיה למשרדו.ואולם  הוא רשאי , בהחלטה מנומקת, להאריך את המועד למתן החלטתו בהשגה ובלבד שמשך ההארכה לא יעלה על 60 ימים ממועד הגשת ההשגה.
 8. בתקנות מפורטות אפשרויות נוספות להארכת מועד מתן ההחלטה  לעד 09 ימים או עד 120 ימים,   לפי העניין , כמפורט בתקנות.
 9. הנחיות  כיצד להגיש ההשגה:
  1. ההשגה תוגש לפי טופס 9 בתקנות (מצורף בהמשך)
  2. להשגה יצורף אישור על תשלום אגרה
  3. אם ההשגה הינה כנגד  דרישה או החלטה של רשות הרישוי, ההשגה תוגש למשרדי רשות הרישוי  (מחלקת קידום עסקים) בשני עותקים.
  4. אם ההשגה הינה כנגד  החלטה או דרישה של נותן אישור (למשל  – משטרה, משרד הבריאות, כבאות, הגנת הסביבה ואחרים), ההשגה תוגש למשרדי נותן האישור בשני  עותקים ועותק נוסף (שלישי)  מן ההשגה יוגש לרשות הרישוי. רשות הרישוי אינה רשאית לקבל השגות על דרישות או החלטות של נותני אישור.
  5. דרכי הגשת ההשגה לנותני האישור השונים  ומקום הגשת ההשגה, יפורטו באתרי האינטרנט של נותני האישור ובאתר ממשל זמין הממשלתי.
  6. לכל עותק של ההשגה יצורפו הרישיון, ההיתר הזמני, ההיתר המזורז, או הבקשה לקבלתם והדרישה או ההחלטה שבגינה מוגשת ההשגה.
  7. בהשגה יפורטו הפרטים הבאים :- הגורם אליו הוגשה ההשגה, הדרישה או ההחלטה נושא ההשגה, מועד קבלת ההשגה, ההנמקות להשגה,הצעות   המשיג (במידה ויש כאלה) לחלופות לדרישה,כל מסמך רלוונטי אחר.
  8. מחלקת קידום עסקים עומדת לרשותכם בכל שאלה והדרכה בנושא.
 
חוק רישוי עסקים חוקק בכנסת ב- 1968 ומטרתו הסדרת פעילות העסקים. על פי חוק זה, כל עסק הטעון רישוי בצו רישוי עסקים חייב ברישיון עסק לפתיחתו וניהולו. הרישיון ניתן לבעל העסק המנהל בפועל או אחראי לניהולו. בעלות של העסק מוגדרת לפי הרשום בטופס הרישיון שהוצא מטעם העירייה.
מסמכים שיש לצרף לבקשה
בעת הגשת בקשה לרישיון עסק, יש להמציא כדלקמן:
 • הגשת תוכניות לעסק בחמישה העתקים.
 • צילום חוזה שכירות או קניה.
 • רשם החברות משרד המשפטים – דו”ח רשם מלא, במידה והבקשה ע”ש חברה בע”מ.
 • אישור מרו”ח או עו”ד על בעלי זכות חתימה בחברה + חותמת החברה.
 • ייפוי כוח במידה והמגיש אינו בעל זכות החתימה.
 • פרטים מלאים של בעלי זכות חתימה: שם, ת.ז., כתובת בית, מס’ טלפון וצילום תעודת זהות.
 • תשלום אגרת רישוי.
 • רישיון או שמות בעלי העסק הקודם במידה ויש.
 • מספר נכס – טופס ארנונה.
 • בתי אוכל.
 • בעל העסק יגיש תכנית ומפרט טכני של מערכת טיפול באוויר למניעת מטרדי ריח ועשן מהעסק.
 • הסכם תחזוקה בהקמת מערכת טיפול באוויר.
 • המפרט הטכני והחומר הנלווה ייבדקו על ידי המחלקה לאיכות הסביבה. רק לאחר אישורו וחתימתו ייכלל המפרט והמתקנים שאושרו בתוכנית הכוללת של העסק המוגשת למחלקת רישוי עסקים כחלק מהליך רישוי העסקים.
הרשות לאיכות הסביבה היא תחנה בהליך רישוי עסקים.  הרשות מטפלת במניעת זיהום אוויר ורעש ובדיקת מיגון רעש ואקוסטיקה בעסקים.  מחלקת רישוי עסקים תדאג לפנות לנותני האישורים לקבלת אישורם הסופי או סירובם והעברת פרטים לבעל העסק. אי ביצוע הדרישות יגרור סירוב למתן הרישיון ונקיטת הליכים משפטיים בגין ניהול עסק ללא רישיון.
 • אין לפתוח את העסק ללא רישיון.
 • לתשומת ליבך, ניהול עסק ללא רישיון מהווה עבירה על החוק.​

מטרות חוק רישוי עסקים

חוק רישוי עסקים תשכ”ח-1968 נועד להביא למימוש המטרות הבאות:

 • הבטחת הגנה נאותה על הסביבה לרבות מניעת מפגעים ומטרדים.
  בטיפול המשרד להגנת הסביבה.
 • מניעת סכנות לשלום הציבור והבטחה מפני שוד והתפרצות.
  בטיפול משטרת ישראל.
 • בטיחות של הנמצאים במקום העסק או בסביבתו.
  בטיפול משרד התמ”ת.
 • מניעת סכנות הדבקות ממחלות בעלי חיים ומניעת זיהום מקורות מים בחומרי הדברה, בדשנים ובתרופות.
   בטיפול משרד החקלאות.
 • הבטחת בריאות הציבור לרבות תנאי תברואה נאותים.
  בטיפול משרד הבריאות.
 • קיום הדינים הנוגעים לתכנון ובנייה ולשירותי הכבאות.
  באחריות הוועדה המקומית לתכנון ולבניה שומרון ואיגוד ערים לכבאות חדרה.

 

מהו רישיון לניהול עסק?

רישיון העסק נועד להבטיח כי ננקטו כל האמצעים והסידורים המתאימים להפעלתו התקינה של העסק עפ”י מטרות החוק לטובת הציבור הר​​​חב.

 • רק עסק המוגדר כטעון רישוי בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) התשנ”ה-1995, חייב ברישיון לפתיחתו ולניהולו.
 • רישיון עסק ניתן לאדם, למקום ולסוג העסק.
 • רשימה מפורטת של עסקים טעוני רישוי ניתן לקבל במחלקה לרישוי עסקים.

מחובת רישוי עסק פטורים משרדים שונים של מקצועות חופשיים כמו עורכי דין, רואי חשבון ועוד. כמו כן פטורים מרפאות לסוגיהם השונים, סטודיו להתעמלות, פעוטונים, גני ילדים
פרטיים וכו’. ישנם גם עסקים מתחום המסחר שאינם חייבים ברישיון לניהול עסק, בהם: מכירת הלבשה והנעלה, חלקי חילוף חדשים לרכב, כלי בית, מכשירי כתיבה וספרים.

 

קבוצות עסקים טעוני רישוי

שר הפנים דירג בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשנ”ה-1995, עשר קבוצות עיקריות כשלכל קבוצה רשימת פריטים שנקבעות כטעוני רישוי.
חלק מהעסקים מוגדר בצו בשם העסק כמו “בית מרקחת” וחלקם מוגדר כסוג עסקכמו “מזון ומרכיביו”. הקבוצות הן:

קבוצה 1 – בריאות, רוקחות וקוסמטיקה.
קבוצה 2 – דלק ואנרגיה.
קבוצה 3 – חקלאות ובעלי חיים.
קבוצה 4 – מזון.
קבוצה 5 – מים ופסולת
קבוצה 6 – מסחר ושונות
קבוצה 7- עינוג ציבורי, נופש וספורט.
קבוצה 8 – רכב ותעבורה.
קבוצה 9 – שירותי שמירה ואבטחה,
קבוצה 10- תעשיה, מלאכה, כימיה ומחצבים.

 

הגורמים המאשרים רישוי​​ עסק

קיימים מספר גורמים שבעלי עסקים טעוני רישוי חייבים לקבל את אישורם לקיום העסק. גורמים אלה, רשאים להתנות את אישורם בתנאים מיוחדים ותנאים נוספים בהתאם לחוק. הגורמים הם:

 • רשות הרישוי – בעיר קיימת “רשות רישוי” שבסמכותה להוציא רישיון לעסק. בראש רשות הרישוי עומד ראש העיר אלא אם הוא האציל סמכותו לאחר לפעול מטעמו.
 • גורמי רישוי – גורמים בעירייה שהסכמתם, המותנית בתנאים ודרישות מקצועיות ספציפיות, נדרשת לצורך קבלת הרישיון: יחידת ההנדסה/וועדה לתכנון ובנייה, הגנת הסביבה, הפיקוח העירוני, מים, ביוב ותברואה.
 • נותני אישור – גורמים מקצועיים במשרדי הממשלה שהוסמכו ע”י השרים הנוגעים בדבר לתת אישור מטעמם לרישיון: משרד הבריאות, המשטרה, משרד התמ”ת, המשרד להגנת הסביבה, משרד החקלאות – בהתאם לסוג העסק.
 • גורמים נוספים – גורמים מקצועיים נוספים הנותנים אישור לרשות הרישוי: שירותי הכבאות והיחידות הסביבתיות להגנת הסביבה, ה מהווים גורמים מאשרים עבור רשות הרישוי.
 • גורמים אחרים (עפ”י חיקוק אחר) – התניה של רישיון העסק באישור מוקדם של גורמים ממשלתיים אחרים שאינם חלק מנותני האישור המצוינים לעיל. לדוגמא:קבלת רישיון עסק למוסך מותנה בקבלה מוקדמת של רישיון מקצועי למוסך מטעם משרד התחבורה.

 

תנאים לקבלת רישיון עס​ק

רשות הרישוי או נותן אישור רשאים להתנות את רישיון העסק, היתר זמני ו/או אישור, בשלושה סוגים של תנאים שבאים להבטיח את קיום מטרות הרישוי:

 • תנאי מוקדם – יש לקיימו לפני שינתן הרישיון או ההיתר הזמני.
 • תנאי ברישיון – כאשר הרישיון או ההיתר הזמני כולל בתוכו תנאים שיש לקיימם דרך קבע בעת הפעלת העסק.
 • תנאי נוסף – תנאי שהוסיפו לרישיון או להיתר הזמני, לאחר שהוצא.

חשוב לדעת:

 1. קביעת תנאים: נותן האישור רשאי להוסיף/לשנות לעסק תנאי ברישיון, שניתן לצמיתות/לתקופה, בכל עת שיתעורר הצורך לכך.
 2. שימוש חורג: עפ”י חוק רישוי עסקים לא ניתן לאשר רישיון לעסק שאינו עומד בדרישות דיני התכנון והבנייה, למשל עסק שנעשה בו שימוש שלא בהתאם לשימוש שאושר בהיתר או בתכנית בנין העיר (התב”ע) התקפ/ה החל/ה עליו (שימוש חורג). לדוגמה – על מנת להתיר שימוש מסחרי בדירת מגורים, המהווה “שימוש חורג”, יש לבצע תהליך שינוי ייעוד או הוצאת היתר ל-“שימוש חורג”, לפי חוק התכנון והבנייה. “שימוש חורג” שניתן לעסק הינו זמני ומחייב ביצוע תהליך חידוש מדי תקופה. יותר מתוקף ה”שימוש החורג”.

 

תהליך הרישו​​​​י

על מנת שהעסק יפעל כראוי ולא יגרום, חלילה, לפגיעה באיכות החיים והסביבה ויסכן בכך את שלומם, ביטחונם, בטיחותם ובריאותם של האזרחים, קיימים מספר שלבים בתהליך הרישוי, שבהם נדרש לעמוד בדרישות ותנאים של גורמי ונותני הרישוי.

שלב א’: מידע מוקדם והכנת מסמכי הבקשה

 1. יש לוודא, בטרם חתימה על חוזה לשכירת עסק, כי העסק פועל ברישיון וכי ניתן לקבל בו רישיון חדש על שם השוכר.
  זכרו! – “סוף מעשה במחשבה תחילה” ולכן אל תשקיעו ותסכנו את כספכם בעסק שלא ניתן לקבל בו רישיון!!!
 2. מומלץ על המבקש להקים עסק שהוא  “טעון רישוי” להגיע  למחלקה לרישוי עסקים בעירייה על מנת לקבל מידע מוקדם ומסמכי בקשה.
 3. לצורך קבלת המידע המוקדם נדרש להכין: 
  1. כתובת מדויקת של העסק, מס’ משלם ומספר נכס וכל פרט אחר שיכול לסייע באיתור העסק.
  2. מידע מלא לגבי המבקש כגון: מספר חברה, מספר טל’ פקס וכדו’, פירוט העיסוקים המבוקשים לקיום בעסק, שטח ומבנה העסק.

במידע המוקדם ניתן לקבל:

 1. הגדרת סוג העסק עפ”י צו רישוי עסקים.
 2. מדיניות רישוי והנחיות ייחודיות על פי סוג העסק ומיקומו: הנחיות להכנת תוכנית העסק, הסדרי חנייה, מדיניות התרי פעילות בלילה וכו’.
 3. בעיות רישוי צפויות: מיקום בעייתי באזור מגורים, וכדו’.
 4. חוקים ותקנות רלוונטיות שהעסק יהיה חייב לעמוד בהם.
 5. הצורך בהוצאת היתר בנייה למבנה העסק או שינוי יעוד או-“לשימוש חורג” עפ”י חוק התכנון והבנייה.
 6. פרטים על גורמי ונותני הרישוי הנדרשים לאשר את העסק.
 7. הנחיות להגשת הבקשה לרישיון במספר עותקים כגון תוכניות עסק, מפה מצבית, תרשים סביבה, מסמכים וטפסים רלוונטיים.
 8. על מנת לבחון היטב את התכנות קיום העסק קיימת אפשרות להגיש בקשה לקבלת חוות מקדמית מהרשות המקומית ואו מנותני האישור. הבקשה כרוכה בתשלום אגרה ובהגשת טפסים ותוכניות בהתאם לחוק.

שלב ב’: הגשת הבקשה ותשלום אגרה

על המבקש להגיש ליחידה לרישוי עסקים בעירייה בקשה לקבלת רישיון עסק על גבי טופס מובנה וחתום על ידו, שתכלול:
מסמכים נלווים שפורטו בחוק, כמו תרשים סביבת העסק, מפה מצבית ותוכנית עסק (הנדסית) חתומה ע”י בעל מקצוע מוסמך, וכן אישור לתשלום אגרה.

אם הבקשה מתייחסת ל-“מפעל מסוכן”, על מגיש הבקשה לצרף תיק מפעל שבו מפורטים הסיכונים והאמצעים למניעתם, כפי שנקבע בתקנות רישוי עסקים (מפעלים מסוכנים), התשנ”ג-1993.

המחלקה לרישוי עסקים גובה אגרה עבור השירותים הניתנים על ידה והמחושבת בד”כ לפי כל פריט בנפרד (כמופיע בצו רישוי עסקים). האגרות הקיימות: אגרת בקשה לרישיון או היתר זמני לעסק, אגרת כפל רישיון, אגרת רישיון עסק (בחידוש רישיון וברישיונות שלא שולמה אגרת בקשה לרישיון).

שלב ג’:בחינת הבקשה

הבקשה והמסמכים הנלווים נבחנים ע”י היחידה לרישוי עסקים ולאחר אישורה תנפיק הרשות המקומית למבקש אישור לכך שהבקשה הוגשה.

שלב ד’: העברת הבקשה לאישור גורמי ונותני האישור

הבקשה מועברת ע”י היחידה לרישוי עסקים במקביל, לבדיקה הנדסית של מח’ ההנדסה/הוועדה המקומית לתכנון ובנייה לשם בדיקת התאמת העסק לדיני התכנון והבנייה,למחלקות העירייה הנוגעות בדבר, לגורמי ונותני האישור הרלוונטיים (כבאות, הגנת הסביבה, משטרת ישראל, משרד הבריאות, משרד התמ”ת, משרד החקלאות), וכן לגורמים נוספים בהתאם לצורך, לשם קבלת אישורם ותנאיהם או התנגדותם המנומקת לפתיחת העסק.
כל גורם מאשר/ נותן אישור-יבחן הבקשה בהתאם לסמכות שהוענקה לו בחוק ולא יתנה את אישורו באישור של גורם אחר. בכך יישמר העיקרון של הפרדת סמכויות.

שלב ה’: בחינת הזכאות לרישיון/היתר זמני

היחידה לרישוי עסקים מרכזת את חוות הדעת והתנאים של גורמי ונותני האישור.
תשובה חיובית –  העירייה עורכת את הרישיון/היתר זמני והתנאים להפעלת העסק ומחתימה את ראש רשות הרישוי  על הרישיון.
תשובה שלילית של נותן האישור – העירייה תוציא למבקש מכתב מנומק על סירוב למתן הרישיון.
מתן תנאים מוקדמים – העירייה אינה מאשרת פתיחת העסק טרם ביצוע תנאים מוקדמים שיניחו את דעתה.

שלב ו’: הנפקת רישיון עסק/היתר זמני

א. זימון בעל העסק והחתמתו על הצהרה לפיה לא נעשו שינויים בעסק.
ב. תשלום אגרה (במקרה של חידוש רישיון עסק).
ג. מתן הרישיון ביד.

הערות:

 • רשות הרישוי אינה רשאית להנפיק רישיון עסק או היתר זמני ללא אישורם של נותני האישור והגורמים הנוספים.
 • אין תוקף לרישיון עסק/היתר זמני כל עוד ההצהרה אינה חתומה ולא שולמה האגרה.

 

הרפורמה החדשה

הרפורמה צמחה מהקושי של היזמים לפתוח עסקים. לעתים התהליכים ארוכים, מתישים ואף מסורבלים להבנה. הרפורמה נועדה לייעל את מערכת הרשויות המקומיות ונותני האישור, ומטרתה לקצר משמעותית את זמן ההמתנה הארוך לרישיון העסק בכך שהיא מציגה מראש את הדרישות למתן רישיון. כל יזם יוכל לראות מול מה הוא צריך להתמודד ויעשה את הצעדים להמשך התהליך בהתאם לתקציב.
המרוויחים העיקריים הם בעלי העסקים החדשים, שעבורם התהליך יהיה נגיש וזמין.

להלן עיקרי הרפורמה:

 • זמינות ונגישות – ליזמים תהיה האפשרות לעיין במידע הרלוונטי עבורם ועבור העסק שלהם. המידע שיתקבל מהרשות יהיה ברור וקל להבנה.
 • שקיפות – מתייחס בעיקר לנותני האישור; מאפשר לבעלי העסקים להכיר בדרישות טרם פתיחת העסק באמצעות סוג העסק, שטחו ומיקומו; עליהם לפרסם את דרישותיהם באופן ברור, וכך גם הרשות המקומית, המחויבת לפרסם את מדיניותה בתחום הרישוי.
 • הוגנות – והיה ובעל עסק חושד כי הסירוב לבקשה או לדרישה אינו מוצדק, ביכולתו להפעיל “השגה” ברשות המקומית, תהליך המאפשר התערבות של בעלי תפקידים בכירים והתייחסותם.
 • יעילות – בעקבות הרפורמה בוצעו שינויים מהותיים בצו, חלקם ירדו ואת חלקם חידדו. למעשה התהליך ממקד ומסייע לבעל העסק מול תהליך הרישוי באופן המשרת גם את מטרת החוק.

 

רישוי עסקים במסלול תצהיר

החל מ-2017, עסקים בעלי רמת סיכון אש נמוכה יידרשו רק להגיש תצהיר על עמידתם בדרישות הכבאות, לצורך קבלת רישיון עסק. במסגרת הרפורמה, שנכנסה לתוקף ב-2017, עסקים בעלי רמת סיכון אש נמוכה, לא יידרשו לקבל אישור של רשות הכבאות לצורך קבלת רשיון עסק, זאת במטרה להקל על הליך קבלת רישיון לעסק ולאפשר למערך הכבאות להתמקד בעסקים ובנכסים בעלי רמת סיכון אש בינונית וגבוהה.

רשימת סוגי העסקים שנכנסים במסלול זה, גובשה על ידי צוות מקצועי רחב באגף בטיחות אש, ומעוגנת בצו של שר הפנים.

במקום זאת, בעלי עסקים ברמת סיכון אש נמוכה, יגישו תצהיר חתום לרשות הכבאות, שבו הם מתחייבים כי העסק עומד בדרישות בטיחות האש של הכבאות. דרישות בטיחות האש לעסקים שבמסלול תצהיר, מפורטות בפרק ח’ של המפרטים האחידים/ במסמכי המפרטים שפרסמה הרשות.

 • חוברת הסבר לפריט רישוי-מסלול תצהיר
 • טופס תצהיר לבעלי עסקים במסלול תצהיר
 • דרישות בטיחות אש (מפרטים)לעסקים במסלול תצהיר

טבלת אגרות רישוי עסקים

 • אגרת בקשה לרישיון עסק : 324 ₪
 • אגרת בקשה לחידוש רישיון:  324 ₪
 • אגרת בקשה להיתר מזורז: 324 ₪
 • בקשה לחוות דעת מקדמית: 324 ₪
 • כפל רישיון:​ 324 ₪

 

חשוב לזכור !

 1. רישיון העסק-בא להבטיח כי נעשו האמצעים והסידורים המתאימים להפעלתו התקינה של העסק, עפ”י מטרות החוק לטובת הציבור הרחב וטובת בעל העסק, הכוללים, בין  השאר, עמידה בדרישות חוקי התכנון והבנייה, סידורי כיבוי אש, בטיחות המבנים, קיום תנאי תברואה מתאימים, מניעת מטרדים לסביבה וכיו”ב.
 2. עסק טעון רישוי – עפ”י החוק מחויב ברישיון עסק מטעם הרשות המקומית
 3. עסקים טעוני רישוי – משרד הפנים פרסם צו שבו מפורטים סוגי העסקים טעוני הרישוי (כדוגמת עסקי מזון, מפעלים,בתי מלאכה, מקומות עינוג ציבורי וכיו”ב).
  רשימה מפורטת של עסקים טעוני רישוי ניתן לקבל במחלקה לרישוי עסקים.
 4. הרישיון – הוא אישי וייחודי למקום ולסוג העסק.
 5. הצגת רישיון – החוק מחייב להציג את רישיון העסק במקום בולט בעסק.
 6. תנאים לרישיון – קבלת הרישיון מותנה בעמידה בתנאים ובאישורם של מספר גורמי ונותני אישור (משרדי ממשלה וגורמים מקומיים ואחרים). עמידה מהירה בתנאים תקצר את הליך הרישוי.
 7. הנפקת רישיון עסק – הרשות המקומית אינה יכולה להנפיק רישיון עסק ללא עמידה בתנאים ואישורם של כל גורמי ונותני האישור המפורטים בצו רישוי עסקים, לרבות עמידה בחוקי תכנון ובנייה ובדרישות הכבאות.
 8. ביטול רישיון – הרשות המקומית רשאית לבטל רישיון עסק מיוזמתה או מיוזמת נותן אישור, אם העסק חרג מתנאי הרישיון. ביטול הרישיון יתבצע רק לאחר שיתאפשר לבעל העסק לשטוח את טענותיו בפני הרשות המקומית.
 9. חידוש רישיון – יש לחדש רישיון עסק לאחר כל שינוי בבעלות העסק, במבנה העסק, או כל שינוי אחר בתנאי הרישיון.
 10. זכות כניסה – החוק מאפשר לכל גורמי ונותני האישור להיכנס למקום העסק על מנת לבדוק אם מולאו כל הוראות החוק ועל בעל העסק להתיר כניסה זו.
 11. איסור התקשרות – חל איסור על משרדי ממשלה, חברות ממשלתיות ורשויות מקומיות,  להתקשר בקשר חוזי עם עסקים טעוני רישוי שאין להם רישיון עסק תקף.
 12. עונשין – ניהול עסק ללא רישיון מהווה עבירה פלילית. העסק צפוי לצו סגירה מנהלית ובעליו צפוי להיתבע לדין, לקנסות גבוהים ולהטלת עונשי מאסר

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה.