עיריית אור עקיבא - דף הבית

-------------

הנחיות לעניין הצבת שילוט בחירות 2023 עיריית אור עקיבא


סעיף 10 לחוק תעמולת בחירות קובע כי ניתן לפרסם מודעות המכילות תעמולת בחירות במרחב
הציבורי רק על גבי לוחות מודעות עירוניים (כאלו שמוצבים בעיר באופן קבוע) וכן על גבי לוחות
מודעות שתציב העירייה באופן ייעודי לטובת מודעות של תעמולת בחירות לקראת הבחירות.
בנוסף, מתיר חוק תעמולת בחירות לפרסם שילוט בחירות על גבי דירת מגורים וכן על משרדיה או
מועדוניה של מפלגה או רשימת מועמדים ובלבד שהיא אינה אסורה על פי חוק הדרכים (שילוט),
התשכ”ו . 1966 – באחריות כל מפלגה/סיעה ליידע את מחלקת השילוט והפיקוח ברשות אודות כתובת
משרדיה .

כידוע, מועד הבחירות לרשויות המקומיות יחול ביום . 31.10.2023 לאור האמור, הריני להביא
לידיעתכם את המגבלות החלות באשר לתליית שילוט/מודעות תעמולה ושלטים בעלי מסר פוליטי
ברחבי העיר )להלן: “שילוט תעמולה” (.


חוזר מנכ”ל מיוחד – “הנחיות היועץ המשפטי לממשלה לקראת הבחירות לרשויות המקומיות” ,
מספר , 5/2018 מיום , 17.04.2018 והנחיות היועץ המשפטי לממשלה מספר 1.1912 בנושא תחולת
חוקי עזר של רשויות מקומיות על תעמולת בחירות ועל שלטים ומודעות בעלי מסר פוליטי, קובעים
את ההנחיות ביחס לאכיפת חוקי עזר של רשויות מקומיות על מודעות ושלטים שנושאם פוליטי בזמן
מערכת בחירות.


מהנחיות אלו עולה כי חוק העזר לאור עקיב א מודעות ושלטים התשנ”ב 1992 להלן – “חוק העזר”
הינו הדין החל באשר לשילוט בחירות ותעמולה ברחבי העיר לרבות בשנת בחירות לצד הדינים
הנוספים בנושא .


כלל, נושא השילוט ובכללו גם שילוט בעל תוכן פוליטי, חוסה תחת הסדרת חוקי העזר העירוניי ם
בדרך השגרה לאורך השנה ועל בסיסם ייאכף הדין ע”י השיטור והפיקו ח, על כל שילוט בלתי חוקי
שנתלה בעיר לרבות שילוט פוליטי.
יחד עם זאת, רק בתקופה של 90 יום בלבד טרם הבחירות )החל מיום 2.8.23 (, חל חוק תעמולת
בחירות אשר מתיר תליה של שילוט פוליטי במקומות ספציפיים כפי שיפורט ולכן שילוט כאמור,
הנתלה בהתאם לחוק תעמולת בחירות, לא י יאכף ע”י הוראות חוקי העזר בתקופה זו.
דהיינו , רק בתקופה זו , של 90 יום טרם מועד הבחירות תותר תליית שילוט בעל מסר פוליטי שלא
יאכף ע”י חוק העזר אלא תיבחן חוקיותו לפי הוראות חוק הבחירות .


הוראות חוק תעמולת בחירות בנוגע לשילוט חלות החל מ- 90 יום טרם הבחירות :
סעיף 9 )ב (לחוק תעמולת בחירות קובע כי כל תעמולה בשטח ציבורי שלא פורטה במפורש בסעיף 10
היא אסורה:
“פרט לאמור בסעיף 10 לא תהיה תעמולת בחירות באמ צעות הדבקה, התקנה, כתיבה, צביעה או
זריקת אור על מבנים או גדרות או על כבישים, מדרכות או שטחים אחרים המיועדים לציבו ר שילך או
שיסע בהם.”


יותר שילוט תעמולה על עגלות ונגררים ובלבד שהם מחוברים לכלי רכב ובמצב נסיעה. יובהר, כי
אין להתיר שילוט תעמולה על גבי עגלות ו/או נגררים שאינם מחוברים לכלי רכב, ו/או על רכבים
עומדים.


תקציר דגשים חשובים:
בתקופה של 90 הימים שלפני מועד הבחירות בלבד, מותרת תליית שילוט תעמולה כאמור לעיל,
לוחות ייעודיים לצורכי תעמולה אשר הוקמו ע”י העיריה.

שילוט תעמולה בדירת מגורים אשר הינו מותר במסגרת הפטור של סעיף 10 לחוק תעמולת בחירות,
הינו אך ורק ביחס לשלט המוצב בשטח הדירה עצמה: מרפסת/ חלון/ סורג/ מעקה, קיר של אותה
דירה ולא בשטח שהינו שטח משותף לבניין.

מותרת תליית שילוט תעמולה על קירות חיצוניים במטה הבחירות/משרדי מפלגה המתמודדת
בבחירות.

אין להציב שלטים על גדרות של בית משותף )למען הסר ספק, שטח מג ודר בתוך בניין משותף אינו
שטח פרטי גם אם אותו דייר קבל לכן אישור משכני ו( .

חל איסור מוחלט לתלות שילוט תעמולה במתקנים עירוניים ומבני הציבור לרבות בתי ספר, גני
ילדים, מתקני ספורט, מועדוניות, מרכזים קהילתיים, או כל מבנה ציבורי אחר לשם קיום תעמולת
בחירות.

חל איסור מוחלט לתלות שילוט תעמולה במקומות אשר לא פורטו לעיל ובכלל זה בשטח ציבורי
כלשהו, ולרבות גדרות הפרדה, גדרות בשטחים ציבוריים, כבישים, מדרכות, אשר עלולים
להפריע למשתמשי הדרך, להוות מכשול בדרכי גישה, או לסכן חיי אדם. שלט כאמור יוסר ע”י
העירייה ללא כל התראה וללא כל דיחוי.

העירייה הקצתה לוחות מודעות מסודרים שייעודם הינו לתליית מודעות תעמולה. שטח הפרסום
בלוחות אלה לכל סיעה/ מפלגה/ רשימה יהיה שטח יחסי מסוים שיאפשר לכל הסיעות/ המפלגות/
הרשימות, זכות שימוש בלוחות אלה לצורכיהם הדמוקרטיים. העיריה ותפרסם את מיקום הלוחות
הנ”ל ואת גודל השטח שיוקצה בהם לכל סיעה/ מפלגה/ רשימה, באתר העיריה.

יובהר כי התקנת שילוט תעמולה בהתאם להוראות חוק תעמולת בחירות (משמע, בתקופה של 90
יום טרם הבחירות) אינה מחייבת ברישיון ו/או תשלום אגרת שילוט.

עובדי הרשות הונחו בהתאם למדרג האכיפה שמפורט למטה להקפיד על ביצוע אכיפה שוויונית,
שלט שיוצב שלא בהתאם להוראות אלה, וללא שהתקבל אישור להצבתו בהתאם לחוק העזר,
תינתן לבעלי המקום, שבו הוצב השלט הודעה המורה לו להסירו בתוך 48 שעות וככל שלא י וסר
בתוך הזמן האמור , העירייה תפעל להסרתו באופן מידי.

שלט המסכן ראות ו/או גישת הולכי דרך או משתמשי כביש המהווה מפגע מסכן חיים, יוסר ע”י
העיריה באופן מידי ללא כל התראה.

שלט המוצב בשטח ציבורי, יוסר ע”י העיריה באופן מידי, ללא כל התראה.

מובהר כי העיריה לא תהיה אחראית לכל נזק ו/או בלאי שיגרם לשילוט אשר הוצב בניגוד
להנחיות .

למען הסר כל ספק, העירייה תפעל לקידום מערכת בחירות דמוקרטית שוויונית ומסודרת לפי כל דין.


האכיפה תתבצע בהתאם מדרג חומרת הפרת ההוראות הנ”ל כדלהלן :
1 – מודעות ושלטים העלולים לסכן את הציבור
2 – מודעות ושלטים המוצבים על גדרות או על קירות מוסדות ציבו ר
3 – מודעות ושלטים המוצבים בשטחים ציבוריים .
4 – כל מקום אחר שאינו דירת מגורי ם או משרדים או מועדונייה של מפלגה או רשימת מועמדים .
לרבות גדרות הפונים לרשות הרבים