עיריית אור עקיבא - דף הבית

-------------

פרוטוקול 6 מישיבת מליאה שלא מן המניין כ"א אדר ב תשע"ד