עיריית אור עקיבא - דף הבית

-------------

קול קורא - הזמנה לקבלת הצעות למתן שרותי ייעוץ ופיתוח ארגוני    

פרטים נוספים

עיריית אור עקיבא מעוניינת לקבל הצעת מחיר בנושא שבנדון על פי הרשימה המצ”ב.

תנאים כלליים:

 • העירייה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או אף אחת מההצעות.
 • התשלום בפועל יהיה בהתאם לכמות שהוזמנה וסופקה בפועל.
 • העירייה שומרת לעצמה את הזכות לקבל את האספקה ממציע אחד או לחלקה למספר מציעים שונים או לקבל חלק מהאספקה בלבד.
 • העירייה רשאית להגביל את האספקה למסגרת התקציב העומד לרשותה.
 • הצעת המחיר תוגש בש”ח לפני מע”מ.
 • העירייה שומרת לעצמה את הזכות לבטל בכל עת את הזמנת רכישת השירותים בהתאם לשיקול דעתה.
 • תנאי תשלום: שוטף + 45 מיום קבלת החשבונית בהנהלת החשבונות של העירייה.
 • מציע שישנה על גבי ההצעה: כמויות, מחירים או כל תיקון אחר, הצעתו תיפסל.
 • תוקף ההצעה והמחירים בה יהיו תקפים למשך 90 יום, מיום ההגשה.
 • במילוי מסמכי ההצעה, מאשר המציע את יכולתו לספק את השירותים.

הצעת המחיר תוגש על גבי מסמך זה חתומה ע”י המציע, לא יאוחר מיום 02.08.2024  בשעה 16:00. לא תתקבלנה הצעות לאחר מועד זה.

ההגשה במייל: cathy.s@oraqiva.muni.il

 

הערות:

 1. לידיעתך, העירייה פנתה בעניין הנדון למועמדים נוספים, באותו אופן בו נעשית הפנייה אליך.
 2. חובה לציין כל ניגוד עניינים בין המציע לבין העירייה במסמך המצ”ב.
 3. ללא הזמנה חתומה ע”י מורשי החתימה של העירייה לא תשולם למציע התמורה.

בברכה,

שמחה יוסיפוב

ראש העירייה