עיריית אור עקיבא - דף הבית

-------------

קבלת יעוץ חשבונאי ושירותי ראיית חשבון לגזברות עיריית אור עקיבא

פרטים נוספים

המועד האחרון להגשת ההצעות: יום 15/9/2022 עד השעה 12:00 בדיוק, בלשכת מנכ”ל, עיריית אור עקיבא, רח’ רוטשילד 1.

עלות מסמכי המכרז:  500 ₪ כולל מע”מ

לפרטים נוספים, שאלות הבהרה ועיון במסמכי המכרז: נא לשלוח דוא”ל ל- valery_sh@oraqiva.muni.il