עיריית אור עקיבא - דף הבית

-------------

פקח/ית – סייר/ת

פרטים נוספים

ייע​​​ו​​ד:

פיקוח על אכיפת חוקי העזר העירוניים ושמירה על הסדר הציבורי ושיתוף פעולה עם משטרת ישראל.

תחו​​מ​​י אחריות:

 • ביצוע מדיניות האכיפה של הרשות המקומית.
 • פיקוח ואכיפה בתחום איכות הסביבה בתחום שיפוט הרשות המקומית.
 • בקרה ואכיפה של חוקי העזר העירוניים.
 • בקרה ואכיפה של חוק עזר חנייה (העמדת רכב וחנייתו).
 • שמירה על הסדר הציבורי.

פיר​וט הביצועים והמשימות העיקריות, כנגזר מתחומי אחריות:

בקרה ואכיפה של חוקי העזר העירוניים
 • ​רישום התראות על הפרת חוקי העזר העירוניים.
 • הפעלת סנקציות על הפרת חוקי עזר עירוניים.
 • ביצוע סיורים בכל שעות היממה, לאכיפת החוק מול בעלי עסקים.
 • ביצוע ביקורות על מפגעים בחצרות בתים.
 • ביצוע פעילות אכיפה כנגד בעלי כלבים העוברים על החוק.
 • פיקוח על הצבת דוכנים ורוכלים בשטח הרשות המקומית על פי המותר בחוק, וטיפול משמעתי במידת הצורך.
 • פיקוח על פרסום מודעות והדבקתן וטיפול בעוברים על החוק.
 • מתן עדויות בבתי משפט, בנושאים הקשורים לתחום אחריותו.
 • תיאום עם גופי פיקוח נוספים וביצוע מבצעי אכיפה.

בקרה ואכי​​פה של חוק עזר חנייה (העמדת רכב וחנייתו)

 • ​ביצוע סיורים בכל שעות היממה, לפיקוח על החנייה ותקינותה.
 • רישום דו”חות חנייה וברירת קנס, או ברירות משפט.
 • הזנת דו”חות חנייה למחשב.
 • דיווח לממונה על ליקויים באמצעי החניה הציבוריים ובנלווה אליהם (שילוט, אמצעי תשלום וכיוצ”ב).

שמיר​​ה על הסדר הציבורי

 • ​איתור מפגעים בשטח הרשות, דיווח וטיפול בהם.
 • ביצוע עבודות שמירה ו/או סדרנות על פי הנחיית הממונה.
 • פיקוח ואכיפת חוקים ותקנות בנושאי איכות הסביבה בתחומים של: פסולת ומחזור, זיהום מים ושפכים, שמירת הנקיון ועוד.
 • הכנת כל הציוד הנדרש לקראת יציאה לסיורים בשטח שבאחריות הפקח.
 • ביצוע סיורים במרחב שבאחריות הפקח, לשם איתור מפגעים ומטרדים סביבתיים ואיתור הגורמים הרלוונטיים למפגעים אלה.
 • תיעוד עבירות איכות הסביבה בתחומי הרשות לרבות הזנת נתונים אודות עבירות איכות הסביבה ודוחות למערכת ממוחשבת והגשתם לממונה.
 • מתן מענה לפניות ציבור המתקבלות ברשות בהיבט האכיפה.
 • מתן דו”חות קנס.

מאפייני העשייה ​​הייחודיים בתפקיד:

 • ​ייצוגיות אל מול תושבים ובעלי עסקים.
 • שירותיות.
 • סדר וארגון.
 • אסרטיביות ויכולת אכיפה.
 • עבודה בשעות בלתי שגרתיות ובשעות נוספות.
 • פעילות בלבוש ייחודי (מדים).
כפיפות:  מנהל אגף שפ”ע.
דירוג : מנהלי
מתח דרגות : +5-8
טווח שכר : 6200-7200 ש”ח
השכלה: 12 שנות לימוד או תעודת בגרות.
שפות: עברית, קריאה וכתיבה ברמה גבוהה.
רשיון נהיגה: בתוקף.

א. אופן הצגת מועמדות

 1. קורות חיים
 2. תעודות המעידות על השכלה רלוונטית
 3. אישורי העסקה חתומים ממקומות עבודה קודמים המעידים על ניסיון ניהולי ו / או ניסיון תעסוקתי  כולל ציון תאריכי העסקה מלאים, היקפי משרה, תיאור תמציתי של תוכן התפקיד בהתאם לנדרש במכרז
 4. חתימה על טופס הסכמה למסירת מידע פלילי ממשטרת ישראל וזאת בהתאם להוראות חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ”א-1981. מצ”ב קישור.
 5. המלצות.

​ב. הערות​​​ כלליות:

 • בכל מקרה בו  קיימת קרבה מדרגה ראשונה לעובד או לנבחר ציבור, יש להודיע על כך בעת הגשת המועמדות.
 • קורות חיים אינם מהווים אישור להוכחת עמידה בתנאי הסף.
 • יש לצרף אסמכתאות לניסיון תעסוקתי.
 • הגשת מועמדות ללא תעודות השכלה ואסמכתאות רלוונטיות המעידות על ניסיון בעבודה, רישיונות מיוחדים או כל אסמכתא רלוונטית אחרת להוכחת עמידה בתנאי הסף כפי שמפורט במכרז, לא תידון והיא תיפסל.
 • השלמת הגשת מסמכים לאחר מועד סגירת המכרז / משרה לא תתאפשר מעבר ל- 5 ימים לאחר המועד האחרון להגשת מועמדות.
 • עפ”י הוראות חוק שוויון הזדמנויות בעבודה התשמ”ח 1988, המכרז מתייחס לגברים ונשים כאחד.
 • תינתן העדפה לאדם עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו- 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ”ח – 1998 ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקיד.
 • האמור כפוף להצהרת המועמד/ת המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים להוכחת המוגבלות.
 • תינתן העדפה לנשים לפי סעיף 6ג לחוק שיווי זכויות האישה, התשי”א- 1951 אם שני המועמדים בני שני המינים הם בעלי כישורים דומים וכן בהתאם לחוק לעידוד של שילוב וקידום נשים בעבודה ושל התאמת מקומות עבודה לנשים, התשס”ח 2008.
 • תינתן העדפה למי שהוא או אחד מהוריו נולדו באתיופיה בהתאם להוראות סעיפים  173ב(א) ו- 173ב(ב) לפקודת העיריות (נוסח חדש) אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.
 • יובהר כי מועמד/ת המתקבל/ת לעבודה מתחייב/ת להתייצב לעבודה בשעת חירום ולבצע כל תפקיד שיוטל על ידי הרשות בשעות העבודה כנדרש מכוח היות הרשות המקומית מפעל חיוני לפי חוק שעות עבודה בשעת חירום, התשכ”ז-  1967

​​ג. ל​​וח זמנים:

מועמדות יש להגיש עד 30.6.2023 בשעה 24:00
דרך אתר עיריית אור עקיבא בלבד, לשונית דרושים.

להגש​​ת מועמדות לחץ/י כאן​ ​

האחריות לוודא כי המועמדות הוגשה במועד היא אך ורק על המועמד/ת. לא תתקבלנה מועמדויות שתגענה באיחור.