עיריית אור עקיבא - דף הבית

-------------

מתן שירותי מדידות נכסים לצורך חיוב בארנונה עבור עיריית אור עקיבא

פרטים נוספים

לכבוד
משתתפי המכרז
ג.א.נ,
הנדון: מכרז פומבי מס’  03/22 למתן שירותי מדידות נכסים לצורך חיוב בארנונה עבור עיריית אור עקיבא – הודעה על שינוי בתנאי המכרז
שלום רב,
עיריית אור עקיבא (להלן- העירייה), מבקשת להבהיר כדלקמן:
  1. הודעה על שינוי בתנאי המכרז- הדרישה לשלושה מודדים מוסמכים בסעיף 3.1.3 (מסמך א’), שונתה, במקום שלושה מודדים הדרישה היא למודד מוסמך אחד בלבד.
  2. הודעה על מפגש לצרכי הבהרות חובה נוסף- בהתאם לשינוי בתנאי המכרז, והואיל והשתתפות במפגש הההבהרות הינה דרישת חובה, משתתפים אשר לא לקחו חלק במפגש ההבהרות הקודם (13.02.22), ומעוניינים להגיש הצעתם למכרז, יודיעו לח”מ בדוא”ל עד ליום 17.02.2022 לכתובת omer@barlevlaw.co.il  על כוונתם להשתתף במפגש הבהרות הנוסף, והעירייה תקיים מפגש הבהרות עבורם.
  3. השינויים וההבהרות דלעיל מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל המשתתפים להביאם בחשבון בהגשת הצעותיהם. על המשתתפים במכרז לצרף מסמך זה להצעתם במכרז, בשני עותקים, חתום על ידם בחתימה ובחותמת.
בכבוד רב,
עיריית אור עקיבא
עיריית אור עקיבא (להלן: “העירייה “) מזמינה בזאת הצעות למתן שירותי מדידות נכסים לצורך חיוב בארנונה עבור עיריית אור עקיבא יחידותיה, וגופי הסמך שלה, הכל בהתאם למפורט במסמכי המכרז.
את מסמכי ההשתתפות והמסמכים הנלווים לרבות נוסח הסכם עליו יידרש הזוכה לחתום, ניתן לרכוש תמורת תשלום של  500 ₪ (התשלום לא יוחזר), במשרדי העירייה, שברח’ רוטשילד 1 אור עקיבא (להלן – משרדי העירייה), בימים א – ה  בשעות 9:00-14:00.
ניתן לעיין במסמכי הפניה קודם לרכישתם, באתר האינטרנט של העירייה https://www.oraqiva.muni.il תחת הכותרת “מכרזים”.
את ההצעות ומסמכי המכרז כשהם מהודקים יחדיו, מלאים וחתומים בהתאם לדרישות המכרז בידי המציע,  ב-2 עותקים, יימסרו במסירה אישית בלבד (לא בדואר) במעטפה סגורה עליה מצוין שם ומספר המכרז (03/22), ויופקדו בתיבת המכרזים, במשרדו של מנכ”ל העירייה, ביום 24.02.2022 לא יאוחר מהשעה 12:00 בדיוק.
מפגש לצורכי הבהרות, יערך ביום 13.02.2022שעה 11:00, במשרדי העירייה.
המפגש הינו חובה ותנאי להשתתפות במכרז .
המציע במכרז יהא חייב להמציא אישור כי הינו עוסק מורשה/תאגיד, מנהל ספרי חשבונות כחוק, וכי יש לו ניסיון והמלצות, הכל כמפורט בתנאי המכרז.
המציע יהא חייב להמציא ערבות בנקאית ע”ס של 50,000 ₪, בהתאם לנוסח המצורף למסמכי המכרז.
העירייה תבחן את ההצעות כך שמציע או הצעה שלא יעמדו בתנאי הסף יפסלו ולא יבואו במניין ההצעות ורק מציע העומד בתנאי הסף  תבחן הצעתו הכספית.
העירייה רשאית לפצל את הזכייה במכרז בין שני מציעים או יותר הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי. אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
לפרטים ניתן לפנות אל  מנהלת לשכת הגזבר, הגב’ מאיה פרץ בטל’  04-6108810.
בכבוד רב,
אלי אנקונינה
מ”מ ראש העירייה