עיריית אור עקיבא - דף הבית

-------------

מתן שירותי גבייה

פרטים נוספים

לכבוד
משתתפי המכרז,
שלום רב,
הנדון: מספר 02/22 למתן שירותי גביה עבור עיריית אור עקיבא
הודעה על דחית מועד הגשת ההצעות למכרז, והבהרה לתנאי המכרז
  1. המועד להגשת הצעות למכרז נדחה. המועד המעודכן נקבע ליום 03.02.2022 עד השעה 12:00 בדיוק.
  2. תנאי המכרז הובהרו במסמך שינויים והבהרות מס’ 3 כדלקמן- עיריית אור עקיבא (להלן- העירייה), מבקשת להבהיר לעניין מסמך א’ סעיף 3 תנאים להשתתפות, בסעיף 3.1.1 אחרי המילים ” … לפחות, יבוא  “הכוללים אחת מאלה לפחות, גביה שוטפת של ארנונה, מים וביוב, שילוט, א. חינוך, בכל אחת משלוש הרשויות המקומיות”
  3. בהתאם להבהרה כאמור, העירייה דחתה את מועד הגשת ההצעות ופרסמה הודעה זו.
  4. הואיל והשתתפות במפגש הההבהרות הינה דרישת חובה, משתתפים אשר לא לקחו חלק במפגש ההבהרות הקודם (18.01.2022), ומעוניינים להגיש הצעתם למכרז, יודיעו עד ליום 27.01.22 בדוא”ל לכתובת omer@barlevlaw.co.il  על כוונתם להשתתף במפגש ההבהרות הנוסף, והעירייה תקיים מפגש הבהרות חובה נוסף עבורם.
  5. ככל שיפנו משתתפים נוספים ויתקיים מפגש הבהרות נוסף, הדבר יובא לידיעת משתתפי המכרז. יובהר כי משתתפים אשר לקחו חלק במפגש  הקודם, פטורים מהתייצבות למפגש ההבהרות הנוסף.
  6. השינויים וההבהרות דלעיל מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל המשתתפים להביאם בחשבון בהגשת הצעותיהם. על המשתתפים במכרז לצרף מסמך זה להצעתם במכרז, בשני עותקים, חתום על ידם בחתימה ובחותמת.
בכבוד רב,
עיריית אור עקיבא
עיריית אור עקיבא (להלן: “העירייה “) מזמינה בזאת הצעות למתן שירותי גביה עבור עיריית אור עקיבא יחידותיה, וגופי הסמך שלה, הכל בהתאם למפורט במסמכי המכרז.
את מסמכי ההשתתפות והמסמכים הנלווים לרבות נוסח הסכם עליו יידרש הזוכה לחתום, ניתן לרכוש תמורת תשלום של  500 ₪ (התשלום לא יוחזר), במשרדי העירייה, שברח’ רוטשילד 1 אור עקיבא (להלן – משרדי העירייה), בימים א – ה  בשעות 9:00-14:00.
את ההצעות ומסמכי המכרז כשהם מהודקים יחדיו, מלאים וחתומים בהתאם לדרישות המכרז בידי המציע,  ב-2 עותקים, יימסרו במסירה אישית בלבד (לא בדואר) במעטפה סגורה עליה מצוין שם ומספר המכרז (02/22), ויופקדו בתיבת המכרזים, במשרדו של מנכ”ל העירייה, ביום 27.01.2022 לא יאוחר מהשעה 12:00 בדיוק.
מפגש לצורכי הבהרות, יערך ביום 18.01.2022 שעה 11:00, במשרדי העירייה.
המפגש הינו חובה ותנאי להשתתפות במכרז .
המציע במכרז יהא חייב להמציא אישור כי הינו עוסק מורשה/תאגיד, מנהל ספרי חשבונות כחוק, וכי יש לו ניסיון והמלצות, הכל כמפורט בתנאי המכרז.
המציע יהא חייב להמציא ערבות בנקאית ע”ס של 50,000 ₪, בהתאם לנוסח המצורף למסמכי המכרז.
העירייה תבחן את ההצעות כך שמציע או הצעה שלא יעמדו בתנאי הסף יפסלו ולא יבואו במניין ההצעות ורק מציע העומד בתנאי הסף  תבחן הצעתו הכספית.
העירייה רשאית לפצל את הזכייה במכרז בין שני מציעים או יותר הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי. אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
לפרטים  וקבלת מסמכי המכרז ניתן לפנות אל  מנהלת לשכת הגזבר, הגב’ מאיה פרץ בטל’  04-6108810.