עיריית אור עקיבא - דף הבית

-------------

משרת מנהל/ת יחידה לפיתוח כלכלי ומיצוי משאבים ברשות המקומית

פרטים נוספים

מ​כרז  מס’ 18/2022

למשרת מנהל/ת יחידה לפיתוח כלכלי ומיצוי משאבים ברשות המקומית

 תואר התפקיד: מ”מ מנהל/ת יחידה לפיתוח כלכלי ומיצוי משאבים הרשות המקומית.

תיאור הת​פקיד:

סיוע לראש הרשות ולגורמי המקצוע במיצוי והרחבת הפוטנציאל הכלכלי של הרשות וחיזוק יכולותיה למיצוי משאבים, הגדלת הכנסות, וניהול אפקטיבי ויעיל של ההוצאות לצד קידום מהלכים לפיתוח מנועי צמיחה של הרשות בפני עצמה וכחלק מתפיסה אזורית מערכתית.
 1. קידום וייעול פעילות הרשות המקומית בתחום הפיתוח הכלכלי ומיצוי משאבים;
 2. פיתוח תפיסה של כלכלה מקומית וטיפוח קשרי הרשות עם המגזר העסקי ביישוב
 3. שילוב התפיסה של פיתוח כלכלי אזורי ברשות המקומית.

תנאי ​​סף:

 1. השכלה:
  תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ.
  או
  בעל תעודת רואה חשבון בתוקף.
  או
  הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע”ג-2012.
  או
  תעודת סמיכות לרבנות (“יורה יורה”) לפי אישור הרבנות הראשית לישראל
  או
  אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות אחרי גיל 18 ומעבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל (שתיים משלוש הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר).
 2.  ניסיון מקצועי:
  ניסיון של שלוש שנים לפחות בגיבוש והובלת תכניות ומיזמים לפיתוח כלכלי-חברתי ברשויות המקומיות או בגופים ציבוריים אחרים מול משרדי הממשלה או בשיתוף עימם, או בארגונים בעלי היקף פעילות משמעותי;
  הנדסאי רשום – ארבע שנות ניסיון מקצועי כאמור.
  טכנאי רשום – חמש שנות ניסיון מקצועי כאמור.
 3. ניסיון ניהולי: 
  ניסיון של שנה לפחות בניהול צוות עובדים בכפיפות ישירה.
  היכרות עם תוכנות אופיס ושימוש באינטרנט
ב.   כישורים אישיים ודרישות מיוחדות המהוות י​תרון: 
 • הכרות וניסיון מקצועי עם עולמות הפיתוח הכלכלי, הארגוני וההדרכות
 • הכרות עם אסטרטגיות שירות
 • ליווי ואימון גורמי מקצוע  בביצוע בקרות, ליווי והטמעת פעילויות חדשות בתחום של פיתוח כלכלי וארגוני.
 • ניהול גאנטים לגורמי מקצוע ומעקב אחר ביצוע תוכניות ברמה חודשית ושנתית
 • בעל/ת מיומנויות ניהוליות גבוהות מוכחות.
 • אוריינטציה טכנולוגית |  יכולת עבודה תחת לחץ ותיעדוף משימות | בעלת יכולת יוזמה והנעה לפעולה | ניהול אדמיניסטרטיבי שוטף.
 • בעל/ת יכולת וכישורים לקיים משא ומתן עם גורמים שונים;
היקף משרה :   100%
כפיפות:  מנכ”ל  הרשות
תנאי העסקה:   דרוג:  מח”ר  דרגה: 39 – 41
ג’ . הערות כלליות: ​
 • לשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה.
 • נדרש מילוי מקום של עד  שנה.
ד. אופן הצגת מועמדות
מועמדות יש להגיש בכפוף להנחיות שלהלן:
1. קורות חיים
2. תעודות המעידות על השכלה רלוונטית
3. אישורי העסקה חתומים ממקומות עבודה קודמים המעידים על ניסיון ניהולי ו / או ניסיון תעסוקתי  כולל ציון תאריכי העסקה מלאים, היקפי משרה, תיאור תמציתי של תוכן התפקיד בהתאם לנדרש במכרז
4. המלצות.
 
ה. הערות כלליות:
 • בכל מקרה בו  קיימת קרבה מדרגה ראשונה לעובד או לנבחר ציבור, יש להודיע על כך בעת הגשת המועמדות.
 • קורות חיים אינם מהווים אישור להוכחת עמידה בתנאי הסף.
 • יש לצרף אסמכתאות לניסיון תעסוקתי.
 • הגשת מועמדות ללא תעודות השכלה ואסמכתאות רלוונטיות המעידות על ניסיון בעבודה, רישיונות מיוחדים או כל אסמכתא רלוונטית אחרת להוכחת עמידה בתנאי הסף כפי שמפורט במכרז, לא תידון והיא תיפסל.
 • השלמת הגשת מסמכים לאחר מועד סגירת המכרז / משרה לא תתאפשר מעבר ל- 3 ימים לאחר המועד האחרון להגשת מועמדות.
 • עפ”י הוראות חוק שוויון הזדמנויות בעבודה התשמ”ח 1988, המכרז מתייחס לגברים ונשים כאחד.
 • תינתן העדפה לאדם עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו- 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ”ח 1998 ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקיד.
 • האמור כפוף להצהרת המועמד/ת המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים להוכחת המוגבלות.
 • תינתן העדפה לנשים לפי סעיף 6ג לחוק שיווי זכויות האישה, התשי”א- 1951 אם שני המועמדים בני שני המינים הם בעלי כישורים דומים וכן בהתאם לחוק לעידוד של שילוב וקידום נשים בעבודה ושל התאמת מקומות עבודה לנשים, התשס”ח 2008.
 • תינתן העדפה למי שהוא או אחד מהוריו נולדו באתיופיה בהתאם להוראות סעיפים  173ב(א) ו- 173ב(ב) לפקודת העיריות (נוסח חדש) אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.
ו. לוח זמנים:
מועמדות יש להגיש עד 30.09.2022 בשעה 15:00
דרך אתר עיריית אור עקיבא בלבד, לשונית דרושים.
האחריות לוודא כי המועמדות הוגשה במועד היא אך ורק על המועמד/ת. לא תתקבלנה מועמדויות שתגענה באיחור.