עיריית אור עקיבא - דף הבית

-------------

מפקח/ת רישוי עסקים

פרטים נוספים

תיאור התפקיד:

פיקוח ואכיפת יישום של החקיקה הרלוונטית בתחום רישוי עסקים.

מאפייני העשייה​​ הייחודיים בתפקיד:

 • ייצוגיות מול בעלי עסקים ומול גורמים נוספים ברשות המקומית.
 • ​פעילות בלבוש ייחודי (מדים)

עיקרי התפקיד:

 1. בדיקה וליווי של הבקשות לקבלת רישיון עסק לעסקים חדשים.
 2. בקרת עמידת העסק בדרישות ובהוראות הדין הקיים.
 3. ​אכיפת החוקים והתקנות, בהתאם להוראות הדין הקיים.
 4. ​תיעוד פעילות הפיקוח.
 5. ​ביצוע מטלות נוספות בהתאם לצורך ולהוראות ממונה.

​השכלה ודרישות מקצועיו​ת:

 • השכלה תיכונית.
 • המפקח יחויב לעבור הכשרת מפקחי רישוי עסקים לצורך הסמכתו לתפקיד בטרם מינויו בפועל.
 • ​המפקח יחויב לסיים בהצלחה את הקורסים רישוי עסקים שלב א’ (הכשרה בסיסית ברישוי עסקים) ושלב ב’ קורס רישוי עסקים בהתמחות בעסקי מזון או קורס לעובדי בריאות הסביבה (בפיקוח משרד הבריאות), לא יאוחר משנתיים מתחילת מינויו.

​דרישות נ​וספות:

 • שפות – שליטה בשפה העברית. שפות נוספות בהתאם לצורך.
 • ​רישיון נהיגה – בתוקף.
 • ​יישומי מחשב – היכרות עם תוכנות ה- OFFICE.
 • ​רישום פלילי – לא הורשע שבעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי, לדעת הגורם המסמיך כאמור באותם סעיפים קטנים, לפי העניין, לשמש מפקח.

​תנאי כשירות נוספים:

 • לעובד מלאו 21 שנה.
 • ​אזרח או תושב קבע בישראל.
 • ​יתרון לבעלי השכלה אקדמית.
 • ​יתרון לבעלי ניסיון תעסוקתי ברשות מקומית.
היקף העסקה: 100% משרה.
דרגת המשרה: דרוג מנהלי. דרגה:  5-8.
טווח שכר:    6,700 ₪  –  6,200 ₪
כפיפות: מנהלת  יחידת רישוי עסקים.
הבהרה מגדרית: המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ולנשים כאחד.

אופן ​​​​הצגת מועמדות:

 • קורות חיים
 • תעודות המעידות על השכלה רלוונטית
 • אישורי העסקה חתומים ממקומות עבודה קודמים המעידים על ניסיון ניהולי ו / או ניסיון תעסוקתי  כולל ציון תאריכי העסקה מלאים, היקפי משרה, תיאור תמציתי של תוכן התפקיד בהתאם לנדרש במכרז
 • חתימה על טופס הסכמה למסירת מידע פלילי ממשטרת ישראל וזאת בהתאם להוראות חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ”א-1981. מצ”ב קישור.
 • המלצות.

הערות​​​ כלליות:

 • בכל מקרה בו  קיימת קרבה מדרגה ראשונה לעובד או לנבחר ציבור, יש להודיע על כך בעת הגשת המועמדות.
 • קורות חיים אינם מהווים אישור להוכחת עמידה בתנאי הסף.
 • יש לצרף אסמכתאות לניסיון תעסוקתי.
 • הגשת מועמדות ללא תעודות השכלה ואסמכתאות רלוונטיות המעידות על ניסיון בעבודה, רישיונות מיוחדים או כל אסמכתא רלוונטית אחרת להוכחת עמידה בתנאי הסף כפי שמפורט במכרז, לא תידון והיא תיפסל.
 • השלמת הגשת מסמכים לאחר מועד סגירת המכרז / משרה לא תתאפשר מעבר ל- 5 ימים לאחר המועד האחרון להגשת מועמדות.
 • עפ”י הוראות חוק שוויון הזדמנויות בעבודה התשמ”ח 1988, המכרז מתייחס לגברים ונשים כאחד.
 • תינתן העדפה לאדם עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו- 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ”ח – 1998 ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקיד.
 • האמור כפוף להצהרת המועמד/ת המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים להוכחת המוגבלות.
 • תינתן העדפה לנשים לפי סעיף 6ג לחוק שיווי זכויות האישה, התשי”א- 1951 אם שני המועמדים בני שני המינים הם בעלי כישורים דומים וכן בהתאם לחוק לעידוד של שילוב וקידום נשים בעבודה ושל התאמת מקומות עבודה לנשים, התשס”ח 2008.
 • תינתן העדפה למי שהוא או אחד מהוריו נולדו באתיופיה בהתאם להוראות סעיפים  173ב(א) ו- 173ב(ב) לפקודת העיריות (נוסח חדש) אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.
 • יובהר כי מועמד/ת המתקבל/ת לעבודה מתחייב/ת להתייצב לעבודה בשעת חירום ולבצע כל תפקיד שיוטל על ידי הרשות בשעות העבודה כנדרש מכוח היות הרשות המקומית מפעל חיוני לפי חוק שעות עבודה בשעת חירום, התשכ”ז-  1967

​לוח זמ​נים:

מועמדות יש להגיש עד 30.06​.2023 בשעה 24:00
​דרך אתר עיריית אור עקיבא בלבד, לשונית דרושים.

להגש​​ת מועמדות לחץ/י כאן​ ​​

האחריות לוודא כי המועמדות הוגשה במועד היא אך ורק על המועמד/ת. לא תתקבלנה מועמדויות ​שתגענה באיחור​.​