עיריית אור עקיבא - דף הבית

-------------

מנהל/ת מחלקה במנהלת הנדסה ממונה על תקציב בלתי רגיל ותקציב פיתוח

פרטים נוספים

תיאור הת​​פקיד: 

 • מרכז דרישות פיתוח מיחידות הרשות המקומית ומנבחריה בהתאם לפרויקטים, ואחראי להגשת אומדן לעלות כל פרויקט בפני הגזבר ומהנדס העיר.
 • אחראי להגדרת מקורות המימון לכל פרויקט פיתוח ובכלל זה להקצבות מהתקציב הרגיל להשתתפות הבעלים, להשתתפות הממשלה, למלוות האוצר ועוד.
 • אחראי לבדיקת ההתאמה בין המכרז לבין החוזה מבחינת כמויות ומבחינה כספית, בהתאמה להחלטת ועדת מכרזים. ולביצוע עדכון לאומדן העלות, בהתאם לשינויים במדד לתקופת הביצוע ולהתייקרות משוערת.
 • אחראי לקיום ערבויות ובטחונות לביצוע העבודה ע”י הקבלן ולבדיקת חשבון סופי שניתן לקבלן אחר בדיקת טיב ע”י הגורמים הרלוונטיים.

תנ​​​​​אי סף:

השכלה ודרישות מקצועיות:​

 • ​​בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ, באחד מהתחומים הבאים: חשבונאות, כלכלה, מינהל עסקים או סטטיסטיקה או תעודת רואה חשבון בתוקף ​​

דרישות ניסיון:

 • ניסיון מקצועי:

ניסיון מקצועי מוכח ומוצלח כתקציבן או כלכלן בארגון או במוסד ציבורי מוכר במשך 4 שנים לפחות.

 • ניסיון ניהולי: לא נדרש.

​דרישות נוספות:

 • שפות:-  שליטה בשפה העברית, שפות נוספות בהתאם לצורך.
 • יישומי מחשב:
 • היכרות עם תוכנות office  / אוטומציה

כישורים אישיים:

אמינות ומהימנות אישית, קפדנות ודיוק בביצוע, יכולת ארגון ותכנון, כושר ניהול מו”מ ותקשורת בינאישית עם גורמים ברשות המקומית ומחוצה לה, עירנות ודריכות, ריכוז.​

כפיפות:

כפיפות מקצועית: גזבר העיר .

כפיפות מנהלית: מהנדס העיר.

היקף משרה: 100%​

אופן העסקה: דירוג מח”ר, דרגה 39—41+ או  שכר בכירים 30%–40% בכפוף לאישור משרד הפנים.

המשרה מיועדת לגברים ונשים כאחד.

אופן הצגת מועמדות

מועמדות יש להגיש בצירוף:

 1. קורות חיים.
 2. תעודות להוכחת דרישות השכלה .
 3. פירוט ניסיון תעסוקתי רלוונטי ומסמכים המאמתים זאת.
 4. המלצות.
 5. מסמך נפרד עם שמות של 4 ממליצים ומספרי טלפון, כולל הקשר בין הממליצים לתפקיד (לא מעבר ל 4 ממליצים).
 6. טופס שאלון אישי למועמד, והצהרה בדבר ניגוד עניינים ממולאים וחתומים.

דגשים להגשת מועמדות:

 • קורות חיים אינם מהווים אישור להוכחת עמידה בתנאי הסף.
 • צירוף אסמכתאות לניסיון תעסוקתי.
 • הגשת מועמדות ללא תעודות השכלה ואסמכתאות רלוונטיות המעידות על ניסיון בעבודה, רישיונות מיוחדים או כל אסמכתא רלוונטית אחרת להוכחת עמידה בתנאי הסף כפי שמפורט במכרז, לא תידון והיא תיפסל.
 • השלמת הגשת מסמכים לאחר מועד סגירת המכרז/משרה לא תתאפשר מעבר ל- 3 ימים לאחר המועד האחרון להגשת מועמדות.
 • מועמדים חיצוניים נדרשים כחלק מהגשת המועמדות לעבור מבדק יושרה. רק מועמדים אשר עברו בהצלחה את מבדק היושרה ועומדים בדרישות הסף יוכלו להמשיך בהליכי המיון לתפקיד.
 • עפ”י הוראות חוק שוויון הזדמנויות בעבודה התשמ”ח 1988. המכרז מתייחס לגברים ונשים כאחד.
 • תינתן העדפה לאדם עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו- 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ”ח 1998 ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקיד.

  האמור כפוף להצהרת המועמד/ת המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים להוכחת המוגבלות.

 • תינתן העדפה לנשים לפי סעיף 6ג לחוק שיווי זכויות האשה, התשי”א- 1951 אם שני המועמדים בני שני המינים הם בעלי כישורים דומים וכן בהתאם לחוק לעידוד של שילוב וקידום נשים בעבודה ושל התאמת מקומות עבודה לנשים, התשס”ח 2008.
 • תינתן העדפה למי שהוא או אחד מהוריו נולדו באתיופיה בהתאם להוראות סעיפים  173ב(א) ו- 173ב(ב) לפקודת העיריות (נוסח חדש) אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.  ​

לוחות זמנים:

מועמדות יש להגיש עד 30/6/2023 בשעה 24:00

דרך אתר עיריית אור עקיבא בלבד, לשונית דרושים.

האחריות לוודא כי המועמדות הוגשה במועד היא אך ורק על המועמד/ת. לא תתקבלנה מועמדויות שתגענה באיחור.​

 

 

 

​​​דרך ​​הגשה:

להגשת המועמדות – לחץ/י כאן​ 
 
האחריות לוודא כי המועמדות הוגשה במועד היא אך ורק על המועמד/ת. לא תתקבלנה מועמדויות שתגענה באיחור.