עיריית אור עקיבא - דף הבית

-------------

מנהל/ת יישובי/ת למאבק באלימות סמים ואלכוהול

פרטים נוספים

מכרז​​ פנימי / חיצוני

למשרת מנהל/ת יישובי/ת למא​​בק באלימות סמים ואל​​​​כוהול

תואר התפקיד: מנהל/ת יישובי/ת למאבק באלימות סמים ואלכוהול.

יי​​עוד:

ניהול יישום התוכניות למניעת אלימות ולמאבק בשימוש בסמים ובאלכוהול של הרשות למאבק באלימות, בסמים ובאלכוהול ברשות המקומית, מוביל/ה ומתאם/ת את הפעולות הנדרשות לבנייה ולביסוס התשתית היישובית להתמודדות עם תופעות אלימות, עבריינות, התנהגות אנטי חברתית ושימוש בסמים ובאלכוהול. לרבות, באמצעות ארגון, תיאום וריכוז פעולות הרשות המקומית והקהילה הנדרשות לצורך הגשמת תכליתיות התוכניות.

תחומי אחריות:

 1. מיפוי ואיסוף נתונים ויצירת תמונת מצב עדכנית על תחושת הביטחון של התושב ועל תמונה הפשיעה, האלימות וצריכת הסמים והאלכוהול ביישוב.
 2. תכנון והפעלת תוכניות עבודה שנתיות ליישום התוכניות השונות למניעת אלימות ולמאבק בשימוש בסמים ובאלכוהול המופעלות ברשות המקומית, על כל רכיביהן, בהתאם להנחיות הרשות למאבק באלימות, בסמים ובאלכוהול.
 3. אחריות לקיום הפעולות הנגזרות ממערך המדידה וההערכה של תוכניות ופעולות ברשות המקומית אל מול גורמי המקצוע ברשות למאבק באלימות, בסמים ואלכוהול ובמשרד לביטחון הפנים.
 4. מעקב, בקרה ופיקוח אחר יישום תכנית העבודה.
 5. רתימת הקהילה להתמודדות עם תופעות אלימות, עבריינות, התנהגות אנטי חברתית ושימוש בסמים ובאלכוהול. זאת, תוך עידוד מנהיגות, גיוס והכשרה של מתנדבים ופעילים ופיתוח מגוון אפשרויות להשתתפות תושבים במאמץ למניעה ולתמיכה בקורבנות ובאוכלוסיות בתהלכי שיקום בקהילה.
 6. פיתוח תשתיות ארגוניות ומקצועיות ברשות המקומית.
 7. קידום השותפויות והתיאום בין כלל הגורמים והארגונים העוסקים בתחום.
 8. אחריות לתכנון תכנית עבודה היישובית בתחומי ההכשרה וההדרכה ובקרה על כלל הפעולות הנגזרות מתכנית ההכשרה בהתאם להנחיות מנהל המחוז ומערך הכשרות של מטה הרשות למאבק באלימות, בסמים ובאלכוהול.
 9. הובלה, תפעול ותכלול של המערך הטכנולוגי ביישוב הכולל גיבוש הדרישה המבצעית עם ממונה החירום וביטחון ברשות ומול מפקד תחנת המשטרה הנוגעת למיקום הצבת המצלמות בשטח ותיאום מול גורמי הרשות הרלוונטיים וגורמי חוץ.
 10. ביסוס השותפות יחד עם ממונה החירום וביטחון ברשות למול תחנת המשטרה היישובית בבניית תוכניות עבודה המכוונות ליעדים משותפים, קידום שותפויות בין המשטרה לבין הגורמים הרלוונטיים בקהילה וברשות המקומית וכינוס ועדת אכיפה.
 11. סיוע בניהול מערך מתנדבי השירות הלאומי/אזרחי המתנדבים בתוכניות המניעה של הרשות למאבק באלימות, בסמים ובאלכוהול, לרבות איתור מקומות התנדבות פוטנציאליים, בניית הכשרות, השמה ולווי של מתנדבים.
 12. ביצוע פעולות הסברה ושיווק התוכניות, בתאום עם אנשי המקצוע בתחום ברשות המקומית ובהתאם להנחיות דוברות הרשות למאבק באלימות, בסמים ואלכוהול.
 13. כינוס וריכוז הוועדה המקומית למיגור אלימות הרשות והוועדה המקומית למאבק בנגע הסמים המסוכנים. הקמה וריכוז הפעולה של וועדות נוספות וצוותי פעולה, בהתאם לצרכים המשתנים ביישוב. השתתפות בוועדות ובפורומים יישוביים הרלוונטיים לתחומי הפעילות של הרשות.
 14. ביצוע פעולות לקידום יצירה וביסוס של רצף מניעה, טיפול ושיקום של המעורבים בשימוש בסמים ובאלכוהול ברשות המקומית.
 15. סיוע להנהגת הרשות המקומית בכינוס מנגנוני תגובה לאירועים קיצוניים המתרחשים ביישוב, בתחומי האלימות והשימוש בסמים ובאלכוהול.
 16. דיווח תקופתי לגורמים המקצועיים במשרד לביטחון פנים על יישום והתקדמות התוכנית והניצול התקציבי, בהתאם לנהלים ולהנחיות המשרד בנושא.
 17. סיוע לממונה החירום וביטחון ברשות המקומית בהתארגנות ובהתמודדות עם מצבי חירום, באמצעות פעולות כמו הנגשת חומרי הסברה לקהילה, שמירה על רצף הקשרים עם קהלי יעד של תוכניות הרשות, סיוע בחיבורים בין המשטרה וגורמי החירום והסיוע לקהילה, והפעלת מערך מתנדבים.

השכלה וד​​רישות מקצועיות:

בעל/ת תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר ע”י המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל/ה הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ. יתרון לבעלי תואר אקדמי כאמור באחד או יותר מהתחומים הבאים: מדעי החברה, מדעי ההתנהגות, קרימינולוגיה, עבודה סוציאלית, סוציולוגיה, מדעי המדינה.
או – הנדסאי/ת או טכנאי/ת רשום/ה בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסיים והטכנאים המוסמכים, התשע”ג-2012.
או – תעודת סמיכות לרבנות (“יורה יורה”) לפי אישור הרבנות הראשית לישראל.
או – אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות אחרי גיל 18 ומעבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל (שתיים משלוש הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר).
שפות:  בהתאם לצורך.
יישומי מחשב: הכרות עם תוכנות ה- OFFICE , אינטרנט.

ניסיון מ​​​קצועי:

 • עבור בעל/ת תואר אקדמי או השכלה תורנית כאמור לעיל: שנת ניסיון אחת לפחות באחד או יותר מהתחומים הבאים: הובלת פרויקטים חברתיים חינוכיים או בעבודה קהילתית. עדיפות תינתן לבעלי ניסיון מקצועי בתחומים שלעיל בעלי 4 שנות ניסיון ויותר.
 • עבור הנדסאי/ת רשום/ה: שתי שנות ניסיון בתחומים כאמור לעיל.
 • עבור טכנאי/ת רשום/ה: שלוש שנות ניסיון בתחומים כאמור לעיל.

​ניסיון ניהולי:

שנה אחת לפחות בניהול ו/או ניסיון ניהולי של שני עובדים מקצועיים בכפיפות ישירה.

​דריש​ות נוספות:

 • העדר עבר פלילי.
 • העדר רישום עבירות מין.
היקף משרה: 1.0
דירוג: מח”ר
 דרגה:   41  —  39.
כפיפות: מנכ”ל הרשות.

טפסי​​ם שיש לצרף במעמד הגשת המועמדות:

 • קורות חיים.
 • תעודות.
 • הצהרה בדבר ניגוד עניינים. (באתר העירייה)
 • שאלון אישי. (באתר העירייה)
 • העדר רישום פלילי.
 • העדר רישום עבירות מין.

​דגשים לה​​גש​​ת מועמדות:-

 • קורות חיים אינם מהווים אישור להוכחת עמידה בתנאי הסף.
 • יש לצרף אסמכתאות לניסיון תעסוקתי.
 • הגשת מועמדות ללא תעודות השכלה ואסמכתאות רלוונטיות המעידות על ניסיון בעבודה, רישיונות מיוחדים או כל אסמכתא רלוונטית אחרת להוכחת עמידה בתנאי הסף כפי שמפורט במכרז, לא תידון והיא תיפסל.
 • השלמת הגשת מסמכים לאחר מועד סגירת המכרז / משרה לא תתאפשר מעבר ל- 3 ימים לאחר המועד האחרון להגשת מועמדות.
 • היות וזו משרה שקיימת בה חשיפה למאגרי מידע, קיימת אפשרות שמועמדים חיצוניים יידרשו כחלק מהגשת המועמדות לעבור מבדק יושרה. רק מועמדים אשר יעברו בהצלחה את מבדק היושרה ויעמדו בדרישות הסף יוכלו להמשיך בהליכי המיון לתפקיד.
 • המועמדים ישלחו למבחן התאמה במכון מיון. העירייה תהא רשאית לזמן לוועדת מכרזים רק את 8 המועמדים עם הציון הגבוה במבחן.
 • עפ”י הוראות חוק שוויון הזדמנויות בעבודה התשמ”ח 1988, המכרז מתייחס לגברים ונשים כאחד.
 • תינתן העדפה לאדם עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו- 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ”ח 1998 ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקיד.
  האמור כפוף להצהרת המועמד/ת המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים להוכחת המוגבלות.
 • תינתן העדפה לנשים לפי סעיף 6ג לחוק שיווי זכויות האשה, התשי”א- 1951 אם שני המועמדים בני שני המינים הם בעלי כישורים דומים וכן בהתאם לחוק לעידוד של שילוב וקידום נשים בעבודה ושל התאמת מקומות עבודה לנשים, התשס”ח 2008.
 • תינתן העדפה למי שהוא או אחד מהוריו נולדו באתיופיה בהתאם להוראות סעיפים  173ב(א) ו- 173ב(ב) לפקודת העיריות (נוסח חדש) אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.

​דרכי ​​הגשת מועמדות:

 1. דואר אלקטרוני:  lidia_s@oraqiva.muni.il
 2. פקס:  04-6262294
 3. מסירה אישית: משרדי אגף משאבי אנוש, רחוב הנשיא פינת הרצוג.

מועד אחרון לה​גשת מועמדות:

 24/7/2022 שעה: 15:00