עיריית אור עקיבא - דף הבית

-------------

מלווה בהסעות

פרטים נוספים

ייע​​וד:

לוודא שהתלמיד בטוח בזמן ההסעה בדרך לבית הספר ובחזרה לביתו
תחומי אחריות:
אחריות על בטיחותו ועל שלומו הפיסי והנפשי של התלמיד המוסע למסגרת החינוכית ואל ביתו בחזרה

פירוט הביצו​​​עים והמשימות העיקריות, כנגזר מתחומי אחריות:

 • על המלווה להיות נוכח/ת בכל מהלך ההסעה | המלווה ת/יחזיק בידיו/ה את רשימת התלמידים המיועדת להסעה, כולל כתובות, מספרי טלפון, שם המוסד החינוכי שהתלמיד לומד בו, נקודות האיסוף והפיזור
 • על המלווה לסייע לתלמידים לעלות לרכב ולרדת ממנו וללוותו למוסד הלימודים, ועליו/ה להקפיד לעשות זאת אך ורק בנקודות שנקבעו מראש, ובשום מקרה לא להוריד תלמידים במקום שבו הם נדרשים לחצות מעבר חצייה.
 • על המלווה לשבת בעת הנסיעה עם התלמידים ולא במושב שליד הנהג, ליד פתח היציאה והכניסה של הרכב, ולהקפיד במהלך הנסיעה שהתלמידים ישבו חגורים במקומותיהם
 • על המלווה לוודא ששום תלמיד לא נשאר במוסד החינוכי בסוף היום, ובסיום ההסעה עליו/ה לבצע סריקה ולוודא שלא נשאר תלמיד ברכב ההסעה
 • מתן עזרה פיזית לתלמיד המוסע בהתאם לצרכיו
 • אם במהלך ההסעה התרחש אירוע חריג שקשור לשלומו של אחד התלמידים, יש לדווח על כך לאחראי על הילד סמוך ככל האפשר למקרה.

מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:

 • העבודה מתבצעת בשעות הבוקר מ 06:45  ופיזור החל מהשעה 13:00
 • מיום א’ – ו’, שישה ימים בשבוע
 • חופשות ע”פ לוח חופשות משרד החינוך לילדי החינוך המיוחד

​דרישו​ת נוספות רצויות:

 • יכולת לעבוד בצוות מסירות ויחסי אנוש טובים
 •  זיקה לעבודה עם ילדים | סבלנות, אמפתיה, רגישות, הקשבה לאחר ויכולת נתינה
 • על המלווה לדעת את השפה העברית כולל קריאה וכתיבה
 • זמינות גבוהה
 • בעל טלפון נייד חכם

​תנאי​ סף:

 • על המלווה להיות מעל גיל 18
 • ללא עבר פלילי
 • התחייבות של המלווה לעבור קורס עזרה ראשונה
כפיפות:  רכזת תחום הסעות, אגף החינוך
השכלה: 12 שנות לימוד או תעודת בגרות.
היקף משרה: על בסיס שעתי
דירוג דרגה:
דירוג: מנהלי.     דרגה:  6—8 +.
שפות: עברית, קריאה וכתיבה ברמה גבוהה.
*** בשל מסגרת עבודתם הבלתי קבועה, לא יהיו המלווים זכאים לקבלת קביעות בעבודתם.
 המשרה מיועדת לגברים ונשים כאחד

 אופן ה​צגת מועמדות

 1. קורות חיים
 2. תעודות המעידות על השכלה רלוונטית
 3. אישורי העסקה חתומים ממקומות עבודה קודמים המעידים על ניסיון ניהולי ו / או ניסיון תעסוקתי  כולל ציון תאריכי העסקה מלאים, היקפי משרה, תיאור תמציתי של תוכן התפקיד בהתאם לנדרש במכרז
 4. המלצות.

א. הערות כלליות:

 • בכל מקרה בו  קיימת קרבה מדרגה ראשונה לעובד או לנבחר ציבור, יש להודיע על כך בעת הגשת המועמדות.
 • קורות חיים אינם מהווים אישור להוכחת עמידה בתנאי הסף.
 • יש לצרף אסמכתאות לניסיון תעסוקתי.
 • הגשת מועמדות ללא תעודות השכלה ואסמכתאות רלוונטיות המעידות על ניסיון בעבודה, רישיונות מיוחדים או כל אסמכתא רלוונטית אחרת להוכחת עמידה בתנאי הסף כפי שמפורט במכרז, לא תידון והיא תיפסל.
 • השלמת הגשת מסמכים לאחר מועד סגירת המכרז / משרה לא תתאפשר מעבר ל- 5 ימים לאחר המועד האחרון להגשת מועמדות.
 • עפ”י הוראות חוק שוויון הזדמנויות בעבודה התשמ”ח 1988, המכרז מתייחס לגברים ונשים כאחד.
 • תינתן העדפה לאדם עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו- 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ”ח – 1998 ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקיד.
 • האמור כפוף להצהרת המועמד/ת המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים להוכחת המוגבלות.
 • תינתן העדפה לנשים לפי סעיף 6ג לחוק שיווי זכויות האישה, התשי”א- 1951 אם שני המועמדים בני שני המינים הם בעלי כישורים דומים וכן בהתאם לחוק לעידוד של שילוב וקידום נשים בעבודה ושל התאמת מקומות עבודה לנשים, התשס”ח 2008.
 • • תינתן העדפה למי שהוא או אחד מהוריו נולדו באתיופיה בהתאם להוראות סעיפים  173ב(א) ו- 173ב(ב) לפקודת העיריות (נוסח חדש) אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.
 • יובהר כי מועמד/ת המתקבל/ת לעבודה מתחייב/ת להתייצב לעבודה בשעת חירום ולבצע כל תפקיד שיוטל על ידי הרשות בשעות העבודה כנדרש מכוח היות הרשות המקומית מפעל חיוני לפי חוק שעות עבודה בשעת חירום, התשכ”ז-  1967

​ב. לו​​ח זמנים:

מועמדות יש להגיש עד  30/6/2023  בשעה 24:00
דרך אתר עיריית אור עקיבא בלבד, לשונית דרושים.
להגשת המועמדות – לחץ/י כאן​ 
האחריות לוודא כי המועמדות הוגשה במועד היא אך ורק על המועמד/ת. לא תתקבלנה מועמדויות שתגענה באיחור.