עיריית אור עקיבא - דף הבית

-------------

מכרז פנימי/ חיצוני מס': 14/2024 למשרת אב בית/ איש תחזוקה בבית הספר

פרטים נוספים

בהתאם לפקודת העיריות (נוסח חדש), חוק הרשויות המקומיות, תשנ”ב 1991- ותקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים) התש”ם- 1979, ניתנה בזה הודעה על 2 משרות פנויות של אב בית / איש תחזוקה בבתי ספר יסודיים ברשות המקומית והזמנה להציג מועמדות לאיוש המשרות כאמור.

תואר התפקיד: אב בית/ איש תחזוקה בבית הספר.

ייעוד: שמירה על תחזוקה נאותה של מרחב בית הספר.

תחומי אחריות:

 1. תחזוקת תשתיות בית הספר
  • מתן מענה לפניות, על פי מידת דחיפתן בהנחיית מנהל בית הספר בנושאי ציוד, ניקיון, תחזוקה, תשתיות, ליקויים ותקלות בטיחותיות, בתחום אחריות בית הספר.
  • טיפול בפניות שהתקבלו באופן עצמאי או פנייה לגורמים מוסמכים לפי הצורך.
  • בקרה על ניקיון בית הספר והגשת דוחות שבועיים על מצב ניקיון בית הספר.
  • השתתפות בניקיונות היסודיים של בית הספר במידה ואינו מועסק באותה עת בשירותים אחרים.
  • פתיחה וסגירה של בית הספר (שערים, כיתות לימוד, משרדים וחדרי שירות).
  • ווידוא קיום הצלצולים על פי לוחות הזמנים שנקבעו.
  • התרעה בפני המנהל לגבי כל תקלה, המצריכה הזמנה של גורמים מקצועיים מתוך הרשות או מחוצה לה.
  • מתן הנחיות וביצוע מעקב אחר טיפול בתקלות של הגורמים המקצועיים.
  • השתתפות בהכנת בית הספר לקראת פתיחת שנת הלימודים לרבות ווידוא סיוד, ניקיון, וכדומה.
  • מתן שירותים חוץ בית ספריים דוגמת בנק | שליחויות בהוראת מנהל בית הספר.
 1. אספקה והתקנת ציוד בבית הספר
  • העברת ציוד בלתי תקין לתיקון ואספקת ציוד חלופי.
  • אספקת ציוד מתכלה ובלתי מתכלה.
  • התקנת ציוד נדרש (כגון תאורה, ציוד חשמלי ועוד), או פנייה לגורמי מקצוע לצורך התקנה.
  • אחסון הציוד במקומות הייעודים.
  • רישום מסודר של ציוד שהותקן או נגרע ועדכון מנהל בית הספר.
 1. סיוע בשמירה על בטיחות המתקנים בבית הספר
  • ביצוע משימות בהתאם להנחיות העב”ט.
  • הצבת שילוט מוגדר המתריע בפי סכנה.
  • תחימת אזור ביצוע עבודות כתחום סכנה.
  • בדיקת שלמותם של מתקני המשחק במתחם בית הספר.

מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:

 • מאמץ פיזי.
 • עבודה עם ילדים.

דרישות התפקיד:

 • השכלה : 12 שנות לימוד. יתרון לבעלי תעודת בגרות.
 • שפות: עברית ברמה גבוהה.
 • רישום פלילי: היעדר הרשעה בעבירת מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס”א-2001.
 • כפיפות: מנהל בית הספר.
 • היקף המשרה: 0
 • תנאי העסקה: דירוג: מנהלי דרגה:  7—9+.
 • טווח שכר: 6,200 ₪ — 7,200 ₪ ברוטו.

אופן הצגת מועמדות

 1. קורות חיים.
 2. תעודות המעידות על השכלה רלוונטית.
 3. המלצות.
 4. צילום תעודת זהות כולל ספח.
 5. חתימה על טופס הסכמה למסירת מידע פלילי ממשטרת ישראל וזאת בהתאם להוראות חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ”א-1981. מצ”ב קישור.

הערות כלליות:

 • בכל מקרה בו קיימת קרבה מדרגה ראשונה לעובד או לנבחר ציבור, יש להודיע על כך בעת הגשת המועמדות.
 • קורות חיים אינם מהווים אישור להוכחת עמידה בתנאי הסף.
 • יש לצרף אסמכתאות לניסיון תעסוקתי.
 • הגשת מועמדות ללא תעודות השכלה ואסמכתאות רלוונטיות המעידות על ניסיון בעבודה, רישיונות מיוחדים או כל אסמכתא רלוונטית אחרת להוכחת עמידה בתנאי הסף כפי שמפורט במכרז, לא תידון והיא תיפסל.
 • השלמת הגשת מסמכים לאחר מועד סגירת המכרז / משרה לא תתאפשר מעבר ל- 3 ימים לאחר המועד האחרון להגשת מועמדות.
 • המועמדים ישלחו למבחן התאמה במכון מיון. העירייה תהא רשאית לזמן לוועדת מכרזים רק את 8 המועמדים עם הציון הגבוה במבחן.
 • עפ”י הוראות חוק שוויון הזדמנויות בעבודה התשמ”ח 1988, המכרז מתייחס לגברים ונשים כאחד.
 • זכותם של מועמדים עם מוגבלות לקבל התאמות הנדרשות להם מחמת מוגבלותם בהליכי הקבלה לעבודה.
 • תינתן העדפה לאדם עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו- 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ”ח 1998 ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקיד.
 • האמור כפוף להצהרת המועמד/ת המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים להוכחת המוגבלות.
 • תינתן העדפה לנשים לפי סעיף 6ג לחוק שיווי זכויות האישה, התשי”א- 1951 אם שני המועמדים בני שני המינים הם בעלי כישורים דומים וכן בהתאם לחוק לעידוד של שילוב וקידום נשים בעבודה ושל התאמת מקומות עבודה לנשים, התשס”ח 2008.
 • תינתן העדפה למי שהוא או אחד מהוריו נולדו באתיופיה בהתאם להוראות סעיפים 173ב(א) ו- 173ב(ב) לפקודת העיריות (נוסח חדש) אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.

מועד פרסום המכרז: 10.06.2024

מועמדות למכרז יש להגיש עד יום: 02.07.2024

דרך אתר עיריית אור עקיבא בלבד, לשונית “מכרזים”/ “דרושים”

האחריות לוודא כי המועמדות הוגשה במועד היא אך ורק על המועמד/ת. לא תתקבלנה מועמדויות שתגענה באיחור.

הבהרה מגדרית המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ונשים כאחד