עיריית אור עקיבא - דף הבית

-------------

מכרז פנימי/ חיצוני מס': 11/2024 למשרת אחראי/ת תחבורה ציבורית ברשות המקומית

פרטים נוספים

בהתאם לפקודת העיריות (נוסח חדש), חוק הרשויות המקומיות, תשנ”ב 1991- ותקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים) התש”ם- 1979, ניתנה בזה הודעה על משרה פנויה של אחראי/ת תחבורה ציבורית ברשות המקומית והזמנה להציג מועמדות לאיוש המשרה כאמור.

 תואר התפקיד: אחראי/ת תחבורה ציבורית ברשות המקומית.

תיאור התפקידתכלול נושא התחבורה הציבורית ברשות המקומית וממשקיה לצורך התאמה מרבית של השירות הניתן והמתוכנן לצרכי תושבי הרשות המקומית וקידום המודעות לשירות הקיים בקרב התושבים.

עיקרי התפקיד:

 1. כללי
  • השתתפות בפגישות העוסקות בתחבורה ציבורית מטעם הרשות המקומית.
  • השתתפות בפורומים מקצועיים בתחומים הרלוונטיים לתחבורה ציבורית.
  • גיבוש דו”ח פעילות רבעוני, הכולל סטטוס טיפול בנושאים הנוגעים לחבורה ציבורית ברשות המקומית, עפ”י פורמט שיסופק ע”י משרד התחבורה.
  • גיבוש דו”ח פעילות שנתי הכולל סטטוס טיפול בנושאים הנוגעים לתחבורה ציבורית ברשות המקומית, עפ”י פורמט שיסופק ע”י משרד התחבורה.
 1. תחום התשתיות.
  • השתתפות בפגישות ובסיורים העוסקים בתשתיות תחבורה ציבורית ו/או תשתיות תומכות תחבורה ציבורית מטעם הרשות המקומית.
  • קיום סיור תחנות ברשות המקומית וטיפול בליקויים מול הגורמים הרלוונטיים (הרשות המקומית, מפעיל התחבורה ציבורית, משרד התחבורה), מידי רבעון.
  • קיום פגישה עם מהנדס הרשות המקומית באשר לתשתיות תחבורה ציבורית, תשתיות תומכות תחבורה ציבורית ותוכניות פיתוח של הרשות המקומית (כבישים, מוסדות ציבור, שכונות), מידי רבעון.
  • טיפול שוטף בתחזוקת תשתיות התחבורה הציבורית ברשות המקומית.
  • הכנת הצעות להארכות מסלולי תחבורה ציבורית ברשות המקומית וקידומן מול משרד התחבורה.
  • פיקוח על התקדמות פרויקטי תשתיות תחבורה ציבורית ברשות המקומית, לרבות פיקוח על ביצוע תקציבי.
 1. תחום השירות והתפעול
  • ניהול המידע בנושא שירות התחבורה הציבורית ברשות המקומית.
  • בניית תוכנית תחבורה ציבורית לרשות המקומית וקידום יישומה.
  • קיום פגישה עם מפעיל התחבורה הציבורית, מידי רבעון.
  • עדכון מפעיל התחבורה הציבורית ומנהל/ת תחום התחבורה הציבורית המחוזי בדבר אירועים העשויים להשפיע על שירות התחבורה הציבורית ברשות המקומית: סגירת רחובות, עבודות תשתית ושינויים בהסדרי תנועה.
  • השתתפות בפגישות ובסיורים העוסקים בתפעול ובשירות תחבורה ציבורית.
 1. תחום הקהילה
  • קיום מפגש הסברה מידי חודש, בבתי הספר, במכרזים קהילתיים (בתי קשיש, מתנ”סים, מרכזי נוער) ובמיקומים נוספים, ככל שיעלה הצורך ברשות המקומית.
  • ליווי גורמים מטעם משרד התחבורה בפעילויות הסברה ופרסום ברשות המקומית.
  • ליווי גורמים מטעם משרד התחבורה ביישום פעילויות הסברה ופרסום ברשות המקומית.
  • ליווי גורמים מטעם משרד התחבורה בביצוע סקרי תחבורה ציבורית ברשות המקומית.
  • פרסום תוספות שירות.

מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:

 • תיאום בין גורמים מקצועיים, נבחרי ציבור ותושבים.
 • עבודה חינוכית וקהילתית.
 • יכולת הנעה רב תחומית.
 • יכולת ליצירת תקשורת פורמאלית בכתב בעברית עם גורמים במשרד התחבורה.

תנאי הסף:

 1. השכלה

בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ. באחד או יותר מהתחומים הבאים: הנדסה אזרחית, הנדסת בניין, הנדסת תעשייה וניהול, גיאוגרפיה, תיכנון ערים, אדריכלות, או מדעי החברה.

או

הנדסאי רשום בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע”ג-2012. באחד או יותר מהתחומים הבאים: הנדסה אזרחית, הנדסת בניין, תעשייה וניהול, או אדריכלות

או
בעל תעודת בגרות.

קורסים והכשרות מקצועיות:

*** בעל התפקיד יחויב לסיים בהצלחה קורס לאחראי תחבורה ציבורית ברשות המקומית, לא יאוחר משנה אחת מתחילת מיניו.

*** מילוי התפקיד לאחר 12 חודשים ואילך יתאפשר רק במידה והוסמך במסגרת הכשרה זו.

 1. דרישות ניסיון

ניסיון מקצועי:

 • עבור בעל תואר אקדמי – ניסיון מקצועי של 1 שנה באחד או יותר מהתחומים הבאים: תכנון תחבורה, תכנון תחבורה ציבורית, תיכנון עירוני, ניהול או פיקוח תשתיות, תפעול תחבורה ציבורית, ניהול פרויקטים ברשות המקומית בתחומים בעלי זיקה לתפקיד.
 • עבור הנדסאי רשום – 2 שנים באחד או יותר מהתחומים הבאים: תכנון תחבורה, תכנון תחבורה ציבורית, תיכנון עירוני, ניהול או פיקוח תשתיות, תפעול תחבורה ציבורית, ניהול פרויקטים ברשות מקומית בתחומים בעלי זיקה לתפקיד.
 • עבור בעל תעודת בגרות – 5 שנות ניסיון לפחות באחד או יותר מהתחומים הבאים: תכנון תחבורה, תכנון תחבורה ציבורית, תכנון עירוני, ניהול או פיקוח תשתיות, תפעול תחבורה ציבורית, ריכוז פרויקטים ברשות מקומית בתחומים בעלי זיקה לתפקיד.

דרישות נוספות:

 • שפות: בהתאם לצורך.
 • יישומי מחשב:
  • היכרות עם תוכנות ה-office.
  • התמצאות בממשקי תחבורה ציבורית אינטרנטיים (כגון: אתר משרד התחבורה לתחבורה ציבורית, אתר המפות הארצי map ועוד).
 • היקף משרה : 50% .
 • כפיפות:
  • כפיפות מנהלתית – למהנדס הרשות / למנכ”ל הרשות.
  • כפיפות מקצועית – לרשות הארצית לתחבורה ציבורית.
 • תנאי העסקה: דרוג: מח”ר דרגה: 37-39+

אופן הצגת מועמדות

מועמדות יש להגיש בכפוף להנחיות שלהלן:

 1. קורות חיים.
 2. תעודות המעידות על השכלה רלוונטית.
 3. אישורי העסקה חתומים ממקומות עבודה קודמים המעידים על ניסיון ניהולי ו / או ניסיון תעסוקתי כולל ציון תאריכי העסקה מלאים, היקפי משרה, תיאור תמציתי של תוכן התפקיד בהתאם לנדרש במכרז.
 4. המלצות.

הערות כלליות:

 • בכל מקרה בו  קיימת קרבה מדרגה ראשונה לעובד או לנבחר ציבור, יש להודיע על כך בעת הגשת המועמדות.
 • קורות חיים אינם מהווים אישור להוכחת עמידה בתנאי הסף.
 • יש לצרף אסמכתאות לניסיון תעסוקתי.
 • הגשת מועמדות ללא תעודות השכלה ואסמכתאות רלוונטיות המעידות על ניסיון בעבודה, רישיונות מיוחדים או כל אסמכתא רלוונטית אחרת להוכחת עמידה בתנאי הסף כפי שמפורט במכרז, לא תידון והיא תיפסל.
 • השלמת הגשת מסמכים לאחר מועד סגירת המכרז / משרה לא תתאפשר מעבר ל- 3 ימים לאחר המועד האחרון להגשת מועמדות.
 • המועמדים ישלחו למבחן התאמה במכון מיון. העירייה תהא רשאית לזמן לוועדת מכרזים רק את 8 המועמדים עם הציון הגבוה במבחן.
 • עפ”י הוראות חוק שוויון הזדמנויות בעבודה התשמ”ח 1988, המכרז מתייחס לגברים ונשים כאחד.
 • זכותם של מועמדים עם מוגבלות לקבל התאמות הנדרשות להם מחמת מוגבלותם בהליכי הקבלה לעבודה.
 • תינתן העדפה לאדם עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו- 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ”ח 1998 ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקיד.
 • האמור כפוף להצהרת המועמד/ת המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים להוכחת המוגבלות.
 • תינתן העדפה לנשים לפי סעיף 6ג לחוק שיווי זכויות האישה, התשי”א- 1951 אם שני המועמדים בני שני המינים הם בעלי כישורים דומים וכן בהתאם לחוק לעידוד של שילוב וקידום נשים בעבודה ושל התאמת מקומות עבודה לנשים, התשס”ח 2008.
 • תינתן העדפה למי שהוא או אחד מהוריו נולדו באתיופיה בהתאם להוראות סעיפים  173ב(א) ו- 173ב(ב) לפקודת העיריות (נוסח חדש) אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.

מועד פרסום המכרז: 10.06.2024

מועמדות למכרז יש להגיש עד יום: 09.07.2024

דרך אתר עיריית אור עקיבא בלבד, לשונית “מכרזים”/ “דרושים”

האחריות לוודא כי המועמדות הוגשה במועד היא אך ורק על המועמד/ת. לא תתקבלנה מועמדויות שתגענה באיחור.

הבהרה מגדרית המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ונשים כאחד