עיריית אור עקיבא - דף הבית

-------------

מכרז פנימי/חיצוני מס' 10/2024 למשרת גזבר/ית הרשות המקומית

פרטים נוספים

משרת גזבר/ית הרשות המקומית

בהתאם לפקודת העיריות (נוסח חדש), חוק הרשויות המקומיות, תשנ”ב 1991 – ותקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים) התש”ם –  1979,  ניתנת בזה הודעה על משרה פנויה של  גזבר/ית הרשות המקומית והזמנה להציג מועמדות לאיוש המשרה כאמור.

תואר התפקיד: גזבר/ית הרשות המקומית.

תיאור התפקיד: גזבר הרשות המקומית הוא האחראי על ניהול מערך הכספים של הרשות וענייניה הכספיים ובכלל זה יהא הסמכות המקצועית העליונה של הרשות בנושאים הכלכליים והכספיים לרבות בקרה ויעוד הכספים ופיתוח מקורות הכנסה.

עיקרי התפקיד:

 • הכנת הצעת התקציב ותקציב מילואים (תקציב רגיל ותקציב בלתי רגיל) על פי הנחיית ראש הרשות ובהתאם לצרכים התקציביים והמקורות בעת הכנת התקציב.
 • ניהול תזרים המזומנים של הרשות המקומית.
 • ניהול ופיקוח על המשאבים הכספיים של הרשות, ופיקוח על שמירת מסגרת התקציב הרגיל והבלתי רגיל.
 • אישור וחתימה על מסמכים שיש בהם התחייבות כספית של הרשות המקומית.
 • מתן חוות דעת בפני מועצת הרשות וועדותיה בנוגע לעניינים להם השלכה על תקציב הרשות הכנסותיה או הוצאותיה.
 • מתן חוות דעת וייעוץ כלכלי לראש הרשות מועצת הרשות וועדותיה.

תנאי סף:

 • השכלה: בעל תואר אקדמי, שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ,  באחד מהתחומים הבאים: חשבונאות, כלכלה, מינהל עסקים או בעל תעודת רו”ח בתוקף. או גזבר רשות מקומית אשר מכהן במועד פרסום תיאור תפקיד זה וכיהן לפחות חמש שנים ברציפות ברשויות מקומיות. מובהר כי מניין שנות הניסיון לעיל הוא בנוסף לתנאי הניסיון המקצועי, ואינו חופף לו.
 • קורסים והכשרות: הגזבר יחויב לסיים בהצלחה קורס גזברים לא יאוחר משנתיים מיום תחילת מינויו. העלאת שכר הגזבר המועסק בחוזה אישי תותנה בסיום ההכשרה כאמור. מועמד שהחל לכהן כגזבר ברשות מקומית לפני שנת 2012 לא יידרש לעבור את ההכשרה המקצועית.


דרישות ניסיון:

 • ניסיון מקצועי: בעל ניסיון מקצועי של 7 שנים לפחות בתחום הכספים וניהול תקציב (ניהול תקציב מתייחס לפיקוח על מימוש תקציב הגוף לרבות שימושים בצד ההוצאה ומקורות בצד ההכנסה) ובכלל זאת ניסיון באחד או יותר מהתחומים הבאים: הכנת תקציב, בקרת תקציב, ניהול מערכי גבייה או הכנת דוחות כספיים מתוכן שנתיים לפחות בגוף בעל תקציב שנתי של 30 מיליון ₪ לפחות.
 • ניסיון ניהולי: 3 שנות ניסיון לפחות בניהול צוות עובדים בכפיפות ישירה.
 • רישום פלילי: בהתאם לסעיף 170 (ב) (1) תונח לפני ועדת המכרזים הדנה בעניין, חוות דעתו של היועץ המשפטי של הרשות המקומית בדבר קיום הרשעה של המועמד בעבירה שבשל אופייה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש בתפקיד.


דרישות נוספות:
 יתרון לבעלי ניסיון משמעותי בשלטון המקומי | יתרון לבעלי ידע וניסיון בהפעלת מערך גביית מיסים, אגרות והיטלים.

שפות: עברית ברמה גבוהה. שפות נוספות בהתאם לצורך.

יישומי מחשב: היכרות עם תוכנות ה- office.

מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד: עבודה בשעות לא שגרתיות.

כפיפות: ראש הרשות המקומית.

היקף משרה: 100% .

תנאי העסקה: חוזה אישי (שכר בכירים),  בכפוף לאישור משרד הפנים.

א. אופן הצגת מועמדות

מועמדות יש להגיש בכפוף להנחיות שלהלן:

 1. קורות חיים
 2. תעודות המעידות על השכלה רלוונטית
 3. אישורי העסקה חתומים ממקומות עבודה קודמים המעידים על ניסיון ניהולי ו / או ניסיון תעסוקתי כולל ציון תאריכי העסקה מלאים, היקפי משרה, תיאור תמציתי של תוכן התפקיד בהתאם לנדרש במכרז
 4. חתימה על טופס הסכמה למסירת מידע פלילי ממשטרת ישראל וזאת בהתאם להוראות חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ”א-1981. מצ”ב קישור.
 5. המלצות.


הערות כלליות:

 • בכל מקרה בו קיימת קרבה משפחתית  לעובד או לנבחר ציבור בעיריית אור עקיבא, יש להודיע על כך בעת הגשת המועמדות.
 • קורות חיים אינם מהווים אישור להוכחת עמידה בתנאי הסף.
 • יש לצרף אסמכתאות לניסיון תעסוקתי.
 • הגשת מועמדות ללא תעודות השכלה ואסמכתאות רלוונטיות המעידות על ניסיון בעבודה, רישיונות מיוחדים או כל אסמכתא רלוונטית אחרת להוכחת עמידה בתנאי הסף כפי שמפורט במכרז, לא תידון והיא תיפסל.
 • השלמת הגשת מסמכים לאחר מועד סגירת המכרז / משרה לא תתאפשר מעבר ל- 3 ימים לאחר המועד האחרון להגשת מועמדות.
 • המועמדים יעברו מבחן התאמה. העירייה תהא רשאית לזמן לוועדת הבחינה רק את 8 המועמדים עם הציון הגבוה במבחן.
 • עפ”י הוראות חוק שוויון הזדמנויות בעבודה התשמ”ח 1988, המכרז מתייחס לגברים ונשים כאחד.
 • זכותם של מועמדים עם מוגבלות לקבל התאמות הנדרשות להם מחמת מוגבלותם בהליכי הקבלה לעבודה.
 • תינתן העדפה לאדם עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו- 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ”ח 1998 ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקיד.
 • האמור כפוף להצהרת המועמד/ת המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים להוכחת המוגבלות.
 • תינתן העדפה לנשים לפי סעיף 6ג לחוק שיווי זכויות האישה, התשי”א- 1951 אם שני המועמדים בני שני המינים הם בעלי כישורים דומים וכן בהתאם לחוק לעידוד של שילוב וקידום נשים בעבודה ושל התאמת מקומות עבודה לנשים, התשס”ח 2008.
 • תינתן העדפה למי שהוא או אחד מהוריו נולדו באתיופיה בהתאם להוראות סעיפים  173ב(א) ו- 173ב(ב) לפקודת העיריות (נוסח חדש) אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.

מועד פרסום המכרז: 24.05.2024

מועמדות למכרז יש להגיש עד יום:  30.06.2024

דרך אתר עיריית אור עקיבא בלבד, לשונית “מכרזים ” / “דרושים”

האחריות לוודא כי המועמדות הוגשה במועד היא אך ורק על המועמד/ת. לא תתקבלנה מועמדויות שתגענה באיחור. הבהרה מגדרית המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ונשים כאחד.