עיריית אור עקיבא - דף הבית

-------------

מכרז פנימי/ חיצוני מס' מכרז: 3/2024 מנהל/ת יחידת תשתיות תיעול מים וביוב, באגף הנדסה

פרטים נוספים

מנהל/ת יחידת תשתיות תיעול מים וביוב, באגף הנדסה

בהתאם לפקודת העיריות (נוסח חדש), חוק הרשויות המקומיות, תשנ”ב 1991 – ותקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים) התש”ם –  1979,  ניתנת בזה הודעה על משרה פנויה של מנהל/ת יחידת תשתיות תיעול מים וביוב והזמנה להציג מועמדות לאיוש המשרה כאמור.

תואר התפקיד: מנהל/ת יחידת תשתיות תיעול מים וביוב.

הגדרת תפקיד: אחראי/ת על תכנון, ליווי ופיקוח על עבודות התשתיות בתחומי תיעול, מים וביוב ברשות המקומית, בכפוף לחוקים, לתקנות לחוקי העזר של הרשות ובהתאם להנחיות וסמכות הגופים הרגולטורים בתחום.

תחומי אחריות:

 • ניהול יחידת תשתיות ותיעול, מים וביוב של הרשות.
 • ליווי ופיקוח על עבודות התשתיות המתקיימות ברשות.
 • גורם מייצג ומנחה מקצועית בתחומי תשתיות תיעול, מים וביוב ברשות.
 • מתן מענה לפניות הציבור ומתן מידע בתחומי תשתיות תיעול, מים וביוב ברשות.
 • ניהול אספקת המים ברשות בחירום.

תנאי סף:

 • השכלה ודרישות מקצועיות: 

  בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ בהנדסה אזרחית באחד או יותר מהתחומים הבאים: תשתיות, מים, אינסטלציה או הנדסאי רשום באותם התחומים.
  מהנדס אינסטלציה – יתרון.
  רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים לפי חוק המהנדסים והאדריכלים, תשי”ח-1958 או רישום בפנקס ההנדסאים באותם תחומים.

 • דרישות ניסיון מקצועי וניהולי: 

  ניסיון מקצועי:
  עבור בעל תואר אקדמי כמפורט לעיל – ניסיון של 4 שנים לפחות בתחום המים או הביוב או האינסטלציה.
  עבור הנדסאי רשום – 5 שנות ניסיון בתחום המים או הביוב או האינסטלציה.
  ניסיון ניהולי: ניסיון ניהולי של 2 שנים לפחות בניהול צוות עובדים בכפיפות ישירה או עקיפה.

דרישות נוספות:

 • היכרות עם תוכנת האופיס ותיב”מ.
 • מערכת רישוי זמין ותוכנות קאד – יתרון.
 • שליטה בשפה העברית, שפות נוספות בהתאם לצורך.

מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:

 • ביצוע התמחרות, ניהול ספקים, ניהול מכרזים, אישור תוכניות, אישור תשלומים וכל הקשור בהפעלת מערך התשתיות העירוני
 • היות גורם מתכלל עירוני בנושא המים, הביוב והתשתיות כולל ברמת השטח בתנאים מאתגרים וללא עובדים בכפיפות ישירה.
 • יכולת ארגון, תיאום ובקרה.
 • קפדנות ודייקנות בביצוע.
 • מיומנות טכנית ותפיסה מכנית.
 • יכולת לעבוד באופן עצמאי.
 • יכולת עבודה בצוות עם גורמי פנים וחוץ.
 • יחסי אנוש טובים וייצוגיות מול תושבים ובעלי עסקים.
 • יכולת ניהול מו”מ וקבלת החלטות.
 • סמכותיות.
 • כושר מנהיגות ויכולת הובלה.
 • כושר הבעה בכתב ובעל פה.
 • עבודה בשטח.
 • עבודה בשעות לא שגרתיות במידת הצורך.

כפיפות:

מנהלית  – למנכ”ל העירייה

מקצועית – למהנדס הרשות המקומית.

אופן העסקה: דירוג מח”ר, דרגה 41—43+ / שכר בכירים  60% -70% בכפוף לאישור משרד הפנים.

היקף משרה: עד  1.0  משרה.

אופן הצגת מועמדות:

מועמדות יש להגיש בכפוף להנחיות שלהלן:

 1. קורות חיים
 2. תעודות המעידות על השכלה רלוונטית
 3. אישורי העסקה חתומים ממקומות עבודה קודמים המעידים על ניסיון ניהולי ו / או ניסיון תעסוקתי כולל ציון תאריכי העסקה מלאים, היקפי משרה, תיאור תמציתי של תוכן התפקיד בהתאם לנדרש במכרז
 4. המלצות

 

הערות כלליות:

 • בכל מקרה בו קיימת קרבה משפחתית לעובד או לנבחר ציבור בעיריית אור עקיבא, יש להודיע על כך בעת הגשת המועמדות.
 • קורות חיים אינם מהווים אישור להוכחת עמידה בתנאי הסף.
 • יש לצרף אסמכתאות לניסיון תעסוקתי.
 • הגשת מועמדות ללא תעודות השכלה ואסמכתאות רלוונטיות המעידות על ניסיון בעבודה, רישיונות מיוחדים או כל אסמכתא רלוונטית אחרת להוכחת עמידה בתנאי הסף כפי שמפורט במכרז, לא תידון והיא תיפסל.
 • השלמת הגשת מסמכים לאחר מועד סגירת המכרז / משרה לא תתאפשר מעבר ל- 3 ימים לאחר המועד האחרון להגשת מועמדות.
 • המועמדים יעברו מבחן התאמה. העירייה תהא רשאית לזמן לוועדת מכרזים רק את 8 המועמדים עם הציון הגבוה במבחן.
 • עפ”י הוראות חוק שוויון הזדמנויות בעבודה התשמ”ח 1988, המכרז מתייחס לגברים ונשים כאחד.
 • זכותם של מועמדים עם מוגבלות לקבל התאמות הנדרשות להם מחמת מוגבלותם בהליכי הקבלה לעבודה.
 • תינתן העדפה לאדם עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו- 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ”ח 1998 ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקיד.
 • האמור כפוף להצהרת המועמד/ת המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים להוכחת המוגבלות.
 • תינתן העדפה לנשים לפי סעיף 6ג לחוק שיווי זכויות האישה, התשי”א- 1951 אם שני המועמדים בני שני המינים הם בעלי כישורים דומים וכן בהתאם לחוק לעידוד של שילוב וקידום נשים בעבודה ושל התאמת מקומות עבודה לנשים, התשס”ח 2008.
 • תינתן העדפה למי שהוא או אחד מהוריו נולדו באתיופיה בהתאם להוראות סעיפים  173ב(א) ו- 173ב(ב) לפקודת העיריות (נוסח חדש) אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.

 

מועד פרסום המכרז: 30.04.2024

מועמדות למכרז יש להגיש עד יום: 31.05.2024

דרך אתר עיריית אור עקיבא בלבד, לשונית “דרושים”.

האחריות לוודא כי המועמדות הוגשה במועד היא אך ורק על המועמד/ת. לא תתקבלנה מועמדויות שתגענה באיחור.

הבהרה מגדרית המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ונשים כאחד.