עיריית אור עקיבא - דף הבית

-------------

מכרז לעבודות פיתוח ותשתית (לרבות: נגישות) ברחבי העיר

פרטים נוספים

מכרז פומבי 1/22
אגף הנדסה

מען לפרטים  : לשכה משפטית   -04-6108826

סיור קבלנים (חובה) : 21/2/22 בשעה 11:00 בניין העירייה  רח’ רוטשילד 1 אור עקיבא

מועד אחרון להעברת שאלות הבהרה : 28/2/22 בשעה 12:00

 מועד אחרון להגשות הצעות  : 7/3/22 בשעה 12:00 בלשכת מנכ”ל העירייה.

עלות רכישה  : 1000 ₪, בלשכת מנכ”ל העירייה