עיריית אור עקיבא - דף הבית

-------------

מילוי מקום מזכיר/ה בכיר/ה - לשכה משפטית

פרטים נוספים

מכרז פנימי/​​​פומבי

מס’   018/2022

מילוי מקום  מזכיר/ה בכיר/ה – לשכ​ה משפטית

תואר התפקיד: מזכיר/ה בכיר/ה – לשכה משפטית.

תיאור ​התפ​​קיד:

 • ​תאום פגישות למנהל האגף בהתאם ללוח זמנים אפשרי, לחשיבות הפגישות ולדרישות הממונה.
 • הדפסת מסמכים בהתאם לדחיפותם ובהתאם לתכנית העבודה.
 • ניתוב טלפונים למנהל האגף וסינונם, תוך ניסיון לפתור בעיות בכוחות עצמה.
 • טיפול בדואר נכנס ויוצא של האגף.
 • תיוק חומרים

  ריש​​ות התפקיד:

  ​הש​כלה :

  • ​תעודת בגרות מלאה.
  • רצויה השכלה אקדמית.
  • עדיפות לבעלי תואר ראשון (A.B ) במדעי הרוח.

  ​דרישות​​ מק​צועיות:

  • מעבר קורס מזכירות משפטית בהצלחה.

  ​ניסיון מקצועי:

  • ניסיון מקצועי מוכח ומוצלח כמזכירה בכירה בארגון, במוסד או ברשות מקומית במשך 2 שנים לפחות.
  • בעלי ניסיון בעבודה במשרד עו”ד או בלשכה משפטית של מוסד או תאגיד של שנה לפחות.
  • בעלי ניסיון בעבודה במשרד עו”ד או בלשכה משפטית של מוסד או תאגיד של 5 שנים לפחות פטורים ממעבר קורס מזכירות משפטית בהצלחה.

  ומסמכים של האגף.

 • משתתפת בישיבות האגף, ואחראית לרישום פרוטוקול של כל ישיבה.
 • מטלות מעין משפטיות ומשפטיות ממש נוספות שתוטלנה ע”י הממונה.
 • ביצוע משימות שונות כפי שיוטלו על ידי מנהל האגף.
 • ​כישורים ​אישיים:

  כושר התבטאות בכתב ובע”פ, יכולת ארגון ותכנון, אמינות ומהימנות אישית, יחסים בינאישיים, מרץ ופעלתנות, יכולת ייצוג הרשות בפני גורמים חיצוניים, סדר וניקיון.

  דרישות תפקיד מיוחדות:

  יכולת ישיבה ממושכת, ידיעת השפה האנגלית, אדיבות ונימוס.

  מאפ​​ייני העשייה הייחודים בתפקיד:

  דיסקרטיות מלאה, מקצועיות בלתי מתפשרת, אמינות מוחלטת, חשיבה יצירתית וביקורתית מחוץ לגבולות התפקיד למטרת קידום ייעודי האגף.
  כפיפות: יועץ משפטי
  היקף המשרה:  1.0

  דירוג ​ודרגה:

  דירוג מנהלי –  7—9+ .
  דירוג מח”ר –  37—39+.
  טווח שכר: 6,200 ₪ — 7,200 ₪.

  א. או​​​​​פן ה​​צגת מועמדות

  1. קורות חיים
  2. תעודות המעידות על השכלה רלוונטית
  3. אישורי העסקה חתומים ממקומות עבודה קודמים המעידים על ניסיון ניהולי ו / או ניסיון תעסוקתי  כולל ציון תאריכי העסקה מלאים, היקפי משרה, תיאור תמציתי של תוכן התפקיד בהתאם לנדרש במכרז
  4. המלצות.

  ​ב. הערות ​​כלליות:

  • בכל מקרה בו  קיימת קרבה מדרגה ראשונה לעובד או לנבחר ציבור, יש להודיע על כך בעת הגשת המועמדות.
  • קורות חיים אינם מהווים אישור להוכחת עמידה בתנאי הסף.
  • יש לצרף אסמכתאות לניסיון תעסוקתי.
  • הגשת מועמדות ללא תעודות השכלה ואסמכתאות רלוונטיות המעידות על ניסיון בעבודה, רישיונות מיוחדים או כל אסמכתא רלוונטית אחרת להוכחת עמידה בתנאי הסף כפי שמפורט במכרז, לא תידון והיא תיפסל.
  • השלמת הגשת מסמכים לאחר מועד סגירת המכרז/ משרה לא תתאפשר מעבר ל- 5 ימים לאחר המועד האחרון להגשת מועמדות.
  • עפ”י הוראות חוק שוויון הזדמנויות בעבודה התשמ”ח 1988, המכרז מתייחס לגברים ונשים כאחד.
  • תינתן העדפה לאדם עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו- 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ”ח – 1998 ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקיד.
  • האמור כפוף להצהרת המועמד/ת המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים להוכחת המוגבלות.
  • תינתן העדפה לנשים לפי סעיף 6ג לחוק שיווי זכויות האישה, התשי”א- 1951 אם שני המועמדים בני שני המינים הם בעלי כישורים דומים וכן בהתאם לחוק לעידוד של שילוב וקידום נשים בעבודה ושל התאמת מקומות עבודה לנשים, התשס”ח 2008.
  • תינתן העדפה למי שהוא או אחד מהוריו נולדו באתיופיה בהתאם להוראות סעיפים  173ב(א) ו- 173ב(ב) לפקודת העיריות (נוסח חדש) אם המועמד/ת בעל/ת כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.
  • יובהר כי מועמד/ת המתקבל/ת לעבודה מתחייב/ת להתייצב לעבודה בשעת חירום ולבצע כל תפקיד שיוטל על ידי הרשות בשעות העבודה כנדרש מכוח היות והרשות המקומית היא מפעל חיוני לפי חוק שעות עבודה בשעת חירום, התשכ”ז-  1967

  ג. לוח זמנים:

  מועמדות יש להגיש עד 13/12/2022 בשעה 24:00
  דרך אתר עיריית אור עקיבא בלבד, בלשונית “דרושים”.
  האחריות לוודא כי המועמדות הוגשה במועד היא אך ורק על המועמד/ת. לא תתקבלנה מועמדויות שתגענה באיחור.