עיריית אור עקיבא - דף הבית

-------------

מהנדס/ת הרשות המקומית - הארכה

פרטים נוספים

למשרת מהנדס/ת הרשות המקומית
 תואר התפקיד: מהנדס הרשות המקומית.

תיאו​​​ר התפקיד:

 • ניהול אגף ההנדסה
 • גיבוש מדיניות הנדסית של הרשות המקומית וגיבוש תכנית עבודה לשיפור איכות החיים
 • של תושבי הרשות המקומית ושל השוהים בתחומה.
 • אחריות לתכנון הנדסי ותקציבי ובכלל זה הכנת פרוגרמות ותכניות אב בתחומים השונים.
 • אחריות לתחומי רישוי בנייה, איתור מבנים מסוכנים וטיפול בהם.
 • אחריות לגיבוש וניהול תכנית בנין עיר ברמה הארצית, המחוזית והמקומית.
 • אחריות לתכנון, לביצוע ולפיקוח על ביצוע של עבודות פיתוח ועבודות ציבוריות, הקשורות
 • בפיתוח התשתיות השונות ברשות המקומית, כגון: ביוב ותיעול, תחבורה ותנועה, תאורה ומאור, גנים ציבוריים, בנייה ציבורית וכד’ במסגרות התקציב.
 • אחריות להכנת מכרזים ולפיקוח על תהליכי התקשרות עם ספקים וקבלנים בתחום עבודות
 • תשתית הרשות המקומית ולתחזוקתן.
 • אחריות לניהול פיקוח על פעילויות של היחידות השונות שבאחריות מהנדס הרשות המקומית ולמעקב אחר פעילויות אלו.
 • אחריות לקידום פרויקטים מול משרדי ממשלה וועדות לתכנון ובניה.
 • הכרות ויכולת קידום ופיתוח עבודה בסביבה טכנולוגית מתקדמת כולל קליטה והטמעת עבודה בסביבת     .I.S.G
 • אחריות לבנית תקציב האגף על כל מחלקותיו .
 • קבלת קהל .

תנאי ה​​סף:

 1. ​מהנדס רשוי או אדריכל רשוי לפי חוק המהנדסים והאדריכלים, תשי”ח 1958
 2. בעל ניסיון מקצועי, מוכח ומוצלח של  5 שנים לפחות בתכנון עיר וכן באחד מהתחומים  הבאים:
  ​*הפיקוח והרישוי
  *הבניה הציבורית
  *העבודות הציבוריות המבוצעות על ידי הרשות או מטעמה
 3. בעל ניסיון בניהול צוות עובדים טכני ומנהלי.
 4. לא הורשע בעבירה שבנסיבות העניין יש עמה  קלון.

כיש​​ורים אישיים ודרישות מיוחדות המהוות יתרון:

ניסיון בניהול תשתיות | ניסיון בבניית מבני ציבור חדשים לצד ידע וניסיון בשיפוצי מבני ציבור ומוסדות חינוך ישנים | יכולת עבודה בסביבה משתנה עתירת אילוצים | יכולת לאזן בין צרכים רבים | עמידה ביעדים תקציביים | יכולת ליצירת קשרי עבודה יעילים ושיתופי פעולה עם גורמי פנים וגורמי חוץ | ניסיון בניהול עובדים והנעתם | יכולת קבלת החלטות | נשיאה באחריות אמינות | יצירתיות | יזמה | קפדנות בביצוע | הבנה ותפיסה | יכולת תיאום ופיקוח | יכולת התמדה | יכולת לקיים עבודה בשעות בלתי שגרתיות.
שליטה ביישומי מחשב: office, בן אורית, רמדור, אוטוקאד
היקף משרה :   100% .
כפיפות:  מנכ”ל .
תנאי העסקה: חוזה אישי (שכר בכירים),  כפוף לאישור משרד הפנים.

אופן הצגת ​​מועמדות

מועמדות יש להגיש בכפוף להנחיות שלהלן:
 1. קורות חיים
 2. תעודות המעידות על השכלה רלוונטית
 3. אישורי העסקה חתומים ממקומות עבודה קודמים המעידים על ניסיון ניהולי ו / או ניסיון תעסוקתי  כולל ציון תאריכי העסקה מלאים, היקפי משרה, תיאור תמציתי של תוכן התפקיד בהתאם לנדרש במכרז
 4. חתימה על טופס הסכמה למסירת מידע פלילי ממשטרת ישראל וזאת בהתאם להוראות חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ”א-1981. מצ”ב קישור.
 5. המלצות.

הערות כלליות:

 • בכל מקרה בו  קיימת קרבה מדרגה ראשונה לעובד או לנבחר ציבור, יש להודיע על כך בעת הגשת המועמדות.
 • קורות חיים אינם מהווים אישור להוכחת עמידה בתנאי הסף.
 • יש לצרף אסמכתאות לניסיון תעסוקתי.
 • הגשת מועמדות ללא תעודות השכלה ואסמכתאות רלוונטיות המעידות על ניסיון בעבודה, רישיונות מיוחדים או כל אסמכתא רלוונטית אחרת להוכחת עמידה בתנאי הסף כפי שמפורט במכרז, לא תידון והיא תיפסל.
 • השלמת הגשת מסמכים לאחר מועד סגירת המכרז / משרה לא תתאפשר מעבר ל- 3 ימים לאחר המועד האחרון להגשת מועמדות.
 • המועמדים ישלחו למבחן התאמה במכון מיון. העירייה תהא רשאית לזמן לוועדת מכרזים רק את 8 המועמדים עם הציון הגבוה במבחן.
 • עפ”י הוראות חוק שוויון הזדמנויות בעבודה התשמ”ח 1988, המכרז מתייחס לגברים ונשים כאחד.
 • תינתן העדפה לאדם עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו- 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ”ח 1998 ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקיד.
 • האמור כפוף להצהרת המועמד/ת המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים להוכחת המוגבלות.
 • תינתן העדפה לנשים לפי סעיף 6ג לחוק שיווי זכויות האישה, התשי”א- 1951 אם שני המועמדים בני שני המינים הם בעלי כישורים דומים וכן בהתאם לחוק לעידוד של שילוב וקידום נשים בעבודה ושל התאמת מקומות עבודה לנשים, התשס”ח 2008.
 • תינתן העדפה למי שהוא או אחד מהוריו נולדו באתיופיה בהתאם להוראות סעיפים  173ב(א) ו- 173ב(ב) לפקודת העיריות (נוסח חדש) אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.

​לוח ז​מנים:

​מועמדות יש להגיש עד 1.1.2023 בשעה 24.00
דרך אתר עיריית אור עקיבא בלבד, לשונית דרושים.

להגש​​ת מועמדות לחץ/י כאן​ ​

האחריות לוודא כי המועמדות הוגשה במועד היא אך ורק על המועמד/ת. לא תתקבלנה מועמדויות שתגענה באיחור.