עיריית אור עקיבא - דף הבית

-------------

למשרת אחראי/ת GIS

פרטים נוספים

מכר​ז פנימי/חיצוני

​למשרת אחראי/ת  GIS

​תואר התפקיד: אחראי/ת  GIS

יי​עוד:

אחראי על הפעלת מערכת ה- GIS ותחזוקתה ביחידת ההנדסה ברשות מקומית או בוועדה מרחבית.

​תחומי אחריות:

 1. הזנת נתונים למערכת ה- GIS של הרשות או הועדה המקומית:
 • איסוף מידע ממקורות שונים, בתוך הרשות / הוועדה ומחוצה לה, בהתאם לדרישות האחראי, והטמעתו במערכת ה- GIS.
 • בניית ממשקי GIS בהתאם לצורך (ARCGIS ON LINE).
 • רכישה, הזנה, בקרה ועדכון מתמשך של שכבות מידע, לרבות מיפוי פוטוגרמטרי, אורתופוטו, בנט”ל, פרישת תשתיות, ייעודי הקרקע, וכל שכבת מידע נוספת שתידרש ע”י הממונה.
​2. שאיבת מידע ממערכת ה- GIS ועריכתו לצרכי המבקש:
 • ​מתן שירות לעובדי הרשות / הוועדה המקומית בכל הקשור לשאיבת מידע מהמערכת.
 • השתתפות בישיבות ועדה על מנת לתת מידע בזמן אמת, על פי דרישה.
 • הפקת חוות דעת על פי דרישת הממונה.
3. עידוד השימוש במערכת ה- GIS בקרב עובדי הרשות הוועדה המקומית:
 • תמיכה והדרכה של עובדי יחידת ההנדסה / הוועדה לגבי שאיבת מידע מהמערכת.
 • השתתפות בפורומים מקצועיים לצורך ריענון והתחדשות של המערכת והמידע האגור בה.
 • עידוד שיתופי פעולה עם גורמים נוספים, מחוץ ליחידת ההנדסה / הוועדה המקומית.

מאפייני ​העשייה הייחודיים בתפקיד:

 • מתן שירות לעובדים ברשות.
 • ממשק עם גורמים רבים בתוך הרשות / הוועדה ומחוצה לה.

​השכלה ודרישות מקצועיות:

בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר ע”י המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ, באחד או יותר מהתחומים הבאים: הנדסה, אדריכלות, או גאוגרפיה.
או –
הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסיים והטכנאים המוסמכים, התשע”ג-2012 באותם תחומים.
שפות:  בהתאם לצורך.
יישומי מחשב: שליטה בתכנת ARCVIEW גרסה 10  ובתוכנות ה- OFFICE , והיערכות עם תכנת AGOL.

ניסיון מקצ​ועי:

 • עבור בעל תואר אקדמי כאמור – שנה ניסיון בעבודה במערכת GIS .
 • עבור הנדסאי רשום בתחומים לעיל- שנתיים ניסיון בעבודה במערכת GIS.
 • עבור טכנאי מוסמך בתחומים לעיל – שלוש שנות ניסיון בעבודה במערכת GIS.
 היקף משרה: 1.0
דירוג: מח”ר.
 דרגה:   41  —  39.
כפיפות: מהנדס הרשות.

טפסים שי​ש לצרף במעמד הגשת המועמדות:

– קורות חיים.
– תעודות.
– הצהרה בדבר ניגוד עניינים. (באתר העירייה)
– שאלון אישי. (באתר העירייה)

דגשים להגשת מועמדות:-

 • קורות חיים אינם מהווים אישור להוכחת עמידה בתנאי הסף.
 • יש לצרף אסמכתאות לניסיון תעסוקתי.
 • הגשת מועמדות ללא תעודות השכלה ואסמכתאות רלוונטיות המעידות על ניסיון בעבודה, רישיונות מיוחדים או כל אסמכתא רלוונטית אחרת להוכחת עמידה בתנאי הסף כפי שמפורט במכרז, לא תידון והיא תיפסל.
 • השלמת הגשת מסמכים לאחר מועד סגירת המכרז/משרה לא תתאפשר מעבר ל- 3 ימים לאחר המועד האחרון להגשת מועמדות.
 • מועמדים חיצוניים נדרשים כחלק מהגשת המועמדות לעבור מבדק יושרה. רק מועמדים אשר עברו בהצלחה את מבדק היושרה ועומדים בדרישות הסף יוכלו להמשיך בהליכי המיון לתפקיד.
 • עפ”י הוראות חוק שוויון הזדמנויות בעבודה התשמ”ח 1988. המכרז מתייחס לגברים ונשים כאחד.
 • תינתן העדפה לאדם עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו- 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ”ח 1998 ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקיד.
  האמור כפוף להצהרת המועמד/ת המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים להוכחת המוגבלות.
 • תינתן העדפה לנשים לפי סעיף 6ג לחוק שיווי זכויות האשה, התשי”א- 1951 אם שני המועמדים בני שני המינים הם בעלי כישורים דומים וכן בהתאם לחוק לעידוד של שילוב וקידום נשים בעבודה ושל התאמת מקומות עבודה לנשים, התשס”ח 2008.
 • תינתן העדפה למי שהוא או אחד מהוריו נולדו באתיופיה בהתאם להוראות סעיפים  173ב(א) ו- 173ב(ב) לפקודת העיריות (נוסח חדש) אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.

​ד​רכי הגשת מועמדות:

 • דואר אלקטרוני:  lidia_s@oraqiva.muni.il
 • פקס:  04-6262294
 • מסירה אישית: משרדי אגף משאבי אנוש, רחוב הנשיא פינת הרצוג.
מועד אחרון להגשת מועמדות:  24/7/2022 שעה: 15:00