עיריית אור עקיבא - דף הבית

-------------

הפעלת מרכז טיפול רב תחומי בילדים ומשפחות רווחה וחינוך באור עקיבא

פרטים נוספים

עיריית אור עקיבא

מכרז פומבי מס’  07/22

להפעלת מרכז טיפול רב תחומי בילדים ומשפחות רווחה וחינוך באור עקיבא

עיריית אור עקיבא (להלן: “העירייה “) מזמינה בזאת הצעות להפעלת מרכז טיפולי לילד ומשפחה רווחה וחינוך רב תחומי באור עקיבא, הכל בהתאם למפורט במסמכי המכרז.

את מסמכי ההשתתפות והמסמכים הנלווים לרבות נוסח הסכם עליו יידרש הזוכה לחתום, ניתן לרכוש תמורת תשלום של  500 ₪ (התשלום לא יוחזר), במשרדי העירייה, שברח’ רוטשילד 1 אור עקיבא (להלן – משרדי העירייה), בימים א – ה  בשעות 9:00-14:00.

ניתן לעיין במסמכי הפניה קודם לרכישתם, באתר האינטרנט של העירייה https://www.oraqiva.muni.il תחת הכותרת “מכרזים” ובמשרדי העירייה.

את ההצעות ומסמכי המכרז כשהם מהודקים יחדיו, מלאים וחתומים בהתאם לדרישות המכרז בידי המציע,  ב-2 עותקים, יימסרו במסירה אישית בלבד (לא בדואר) במעטפה סגורה עליה מצוין שם ומספר המכרז (07/22), ויופקדו בתיבת המכרזים, במשרדו של מנכ”ל העירייה, ביום 11.04.2022 לא יאוחר מהשעה 12:00 בדיוק.

מפגש לצרכי הבהרות יתקיים ביום 27/3/22 בשעה 11.00 בחדר הישיבות בעירייה.

המפגש הינו חובה ותנאי להשתתפות במכרז.

המציע במכרז יהא חייב להמציא אישור כי הינו עוסק מורשה/תאגיד, מנהל ספרי חשבונות כחוק, וכי יש לו ניסיון והמלצות, הכל כמפורט בתנאי המכרז.

המציע יהא חייב להמציא ערבות בנקאית ע”ס של 50,000 ₪, בהתאם לנוסח המצורף למסמכי המכרז.

העירייה תבחן את ההצעות כך שמציע או הצעה שלא יעמדו בתנאי הסף יפסלו ולא יבואו במניין ההצעות ורק מציע העומד בתנאי הסף  תבחן הצעתו הכספית.

העירייה רשאית לפצל את הזכייה במכרז בין שני מציעים או יותר הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי. אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לנורית/ מזל בטלפון 073-2170460/72 ובדוא”ל rina_a@oraqiva.muni.il

בכבוד רב,
אלי אנקונינה
מ”מ ראש העירייה