עיריית אור עקיבא - דף הבית

-------------

גזבר/ית הרשות המקומית

פרטים נוספים

תיאור התפק​​יד:

 • ​ניהול המערכת הכלכלית והכספית של הרשות המקומית ובכלל זה הכנת הצעת התקציב הרגיל והתקציבים הבלתי רגילים של הרשות המקומית, דוחות כספיים  ומעקב אחר ניצול התקציב המאושר לכל יחידה תקציבית וזאת בהתאם לחקיקה ולכללי ניהול חשבונות מוניציפאליים שקבע משרד הפנים.
 • ​הפעלת מערך גביית מיסים, אגרות והיטלים מקומיים והגדלת הכנסותיה העצמיות של הרשות. אחריות לגביית המיסים ברשות המקומית ותשלומי הפיתוח (השתתפויות בעלים וכד’).
 • ​בקרה על גיוס כספים ממקורות שונים וגיוס כספים מבנקים ומוסדות אחרים
 • ​אחריות לביצוע חיובי המיסים בהתאם לצו הארנונה השנתי, כפי שהוחלט במועצת הרשות המקומית.
 • ​מיצוי המקורות התקציביים מכלל משרדי הממשלה המעבירים תקציבים לרשות ואחריות לאיתור ולהגשת קולות קוראים המיועדים לרשות המקומית
 • ​אחריות לרישום כל הפעולות הכספיות של הרשות המקומית בספרים.
 • ​אחריות לקביעת התנאים הכספיים לביצוע ההתקשרויות של הרשות המקומית ולמדיניות התשלומים.
 • ​אחריות להכנת תזרים מזומנים של הרשות המקומית (תחזית הכנסות והוצאות) ולניהול השקעות הרשות המקומית בהתאם לשיקול של כדאיות כלכלית.
 • ​השתתפות בישיבות המועצה ובוועדות הקבועות בחוק
 • ייצוג הרשות המקומית בפורומים שונים בהתאם לצורך
 • ניהול צוות עובדי הגזברות העיריה, הנחיה מקצועית של חשבים באגפים אחרים

דרישו​​​ת התפקיד:

​השכלה:  בעל תואר אקדמי באחד מהתחומים הבאים: כלכלה, חשבונאות, ראיית חשבון, מינהל עסקים, מדיניות ציבורית, מינהל ציבורי ו/או הנדסת תעשיה וניהול או בעל תואר אקדמי אחר שסיים את קורס הגזברים ברשויות המקומיות בהצלחה וזכאי לקבל תעודה על כך.
ניסיון תעסוקתי: לפחות 7  שנות ניסיון תעסוקתי מצטבר בתחום הכספים והגזברות (כגון ניהול חשבונות, הכנת תקציב, חשבות שכר, ניהול גביה, הכנת דו”חות כספיים וכדומה).
ניסיון ניהולי:  4 שנות ניסיון לפחות בניהול כללי, ניהול מו”מ, בניה וניהול של תקציב, הנחיה והובלה של צוות עובדים באופן ישיר או עקיף בהיקף משמעותי המונה 5 עובדים לפחות וככל
שניתן בסדר גודל הדומה לכמות העובדים ביחידת הגזברות של הרשות המקומית.
ניסיון ניהולי חלופי במכרז פומבי בלבד – מתייחס למי שהועסק ברשות מקומית מספר שנים השווה לדרישה בנושא שנות הניסיון התעסוקתי, בתפקיד מקצועי עצמאי ברמת מנהל מחלקה ומעלה (בהתאם לרמת הרשות בחוברת מסלולי הקידום). יובהר, כי שנות הניסיון שתילקחנה בחשבון הינן רק שנות עבודתו של המועמד בתפקיד ברמת מנהל מחלקה ומעלה ולא כל שנות עבודתו ברשות
המקומית.
מובן, כי דרישה חלופית זו היא בנוסף לדרישת הניסיון התעסוקתי וההשכלה, כאמור לעיל.
מועמד שנבחר ולא מילא לפני כן תפקיד גזבר ברשות מקומית במשך שנתיים לפחות, יחויב להשתתף בקורס גזברים ברשויות המקומיות בתוך שנתיים מיום תחילת עבודתו. סיום בהצלחה של הקורס מהווה תנאי נוסף לקידום השכר.  תנאי זה נוסף לתנאים הקיימים ומפורטים בחוזר המנכ”ל 1/2011
 כישורים אישיים: אמינות ומהימנות אישית, קפדנות ודייקנות בביצוע, הבנה  ותפיסה, כושר למידה, יכולת קבלת החלטות, כושר ניהול עובדים והנעתם, יכולת ארגון ותכנון, יכולת תאום ופיקוח, סמכותיות, ייצוג הרשות המקומית בפני גורמים חיצוניים ויכולת עבודה בצוות.
דרישות תפקיד מיוחדות: יכולת יישום ומעקב אחר תוכנית הבראה סטטוטורית
ידיעת החוק וכל תקנה והוראת נוהל, הקשורות בניהול כספי הרשות המקומית.
היקף משרה :   100% .
תנאי העסקה: חוזה אישי (שכר בכירים),  כפוף לאישור משרד הפנים.

אופן הצגת מועמ​​​דות

מועמדות יש להגיש בצירוף:
 1. קורות חיים.
 2. תעודות להוכחת דרישות השכלה ו/או קורס הגזברים.
 3. פירוט ניסיון תעסוקתי רלוונטי ומסמכים המאמתים זאת.
 4. אישור מעודכן ממשטרת ישראל בדבר העדר רישום פלילי.
 5. המלצות.
 6. מסמך נפרד עם שמות של 4 ממליצים ומספרי טלפון, כולל הקשר בין הממליצים לתפקיד (לא מעבר ל 4 ממליצים).
 7. טופס שאלון אישי למועמד, והצהרה בדבר ניגוד עניינים ממולאים וחתומים שאותם יש להוריד מאתר העירייה.

​הערו​​ת כלליות:

 • תנאי הסף נכתבו בלשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה.
 • זכותו של מועמד עם מוגבלות לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה לעבודה
 • מועמד/ת העומד/ת בתנאי הסף של המשרה המוכרזת י/תידרש לעבור מבחן בהתאם לתקנות -העיריות מכרזים לקבלת עובדים (תש”ם 1979)
 • העירייה תקבע בטרם עריכת המבחנים את רף הדרישות המתאימות הנדרש מהמועמד לצורך מעבר לשלב וועדת הבחינה. רק 8 המועמדים שיעברו את רף הדרישה האמור, יזומנו לוועדת הבחינה.
 • עדיפות תינתן למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת כנדרש בקרב עובדי הרשות המקומית, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים;

מ​​ועמדות יש להגיש עד יום ראשון 24/4/2022 בשעה 15:00 לאגף משאבי אנוש באחת מהדרכים הבאות:

​דוא”ל: LIDIA_S@ORAQIVA.MUNI.IL
פקס:    04-6262294
מסירה אישית: במשרדי משאבי אנוש, רחוב הנשיא פינת הרצוג, אור עקיבא | דואר: עיריית אור עקיבא, רוטשילד 1. לאגף משאבי אנוש – עבור מכרז גזבר/ית העירייה.
האחריות לוודא כי המועמדות הוגשה במועד היא אך ורק על המועמד. לא תתקבלנה מועמדויות שתגענה באיחור.