עיריית אור עקיבא - דף הבית

-------------

אספקה והתקנת שרתים ומערך התאוששות מאסון (DR)

פרטים נוספים

מען לפרטים

04-6108819 בלשכת המנכ”ל.

מועד אחרון לקניית המכרז

 14/5/2019 עד שעה 15.00

תנאי הסף להשתתפות במכרז:

 פרק א’ – תנאים כלליים להשתתפות במכרז

  1. עיריית אור עקיבא (להלן: “העיריה”) מזמינה בזה הצעות לאספקת והתקנת שרתים ומערך התאוששות מאסון (DR) – חומרה ותוכנה (לפחות 6 שרתים עם מערכת Nutanix, מתגי רשת עם מערכת NAC ומערכות חומת אש), בהתאם להוראות ולתנאים המפורטים בהזמנה זו, בחוזה ההתקשרות וכן בהתאם למפרט השרתים המהווים כולם חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז (להלן: “מסמכי המכרז”) מספקים העומדים בתנאי הסף הבאים:
    1. המשתתף הוא יחיד או תאגיד שאינו שותפות, והוא השלים ככזה בשנים 2017-2019 ביצוע של התקנה אחת לפחות של מערכת זהה לזו המפורטת במפרט כנלמד מאישור/ים כתוב/ים מהמזמין/ים שיצרף להצעתו בנוסח נספח א’.
    2. למשתתף מחזור כספי מוכח באישור רו”ח בנוסח נספח ו’ שיצורף להצעתו של 50 מליוני ₪ לפחות הן בשנת 2017 והן בשנת 2018.
    3. המשתתף צירף ערבות בנקאית בנוסח שבנספח ג’.
    4. המשתתף צירף עותק מהקבלה שקיבל בגין רכישת מסמכי המכרז.

מאחר והמפרט הטכני המלא מכיל מידע חשוב ורגיש על מערכת המידע של העירייה, רק ספק שעובר את תנאי הסף ומציג מסמכים מלאים, יהיה זכאי לקבל מפרט מלא.

את המסמכים לשלוח למייל shadi@oraqiva.muni.il

עלות: 2,000 ש”ח