עיריית אור עקיבא - דף הבית

-------------

איסוף ופינוי אשפה ופסולת ע"י משאיות דחס, מנוף ודחסניות עבור עיריית אור עקיבא

פרטים נוספים

מכרז פומבי מס’ 15-22

המועד האחרון להגשת ההצעות: יום 21/7/2022 עד השעה 12:00 בדיוק, בלשכת מנכ”ל, עיריית אור עקיבא, רח’ רוטשילד 1.

עלות מסמכי המכרז: 5,000 ₪ כולל מע”מ.

לפרטים נוספים, שאלות הבהרה ועיון במסמכי המכרז: נא לשלוח דוא”ל ל- agafshefa@oraqiva.muni.il

​​