עיריית אור עקיבא - דף הבית

-------------

אב בית/ איש תחזוקה – מרכז הנוער

פרטים נוספים

תואר התפקיד: אב בית/ איש תחזוקה מרכז הנוער.

ייעו​ד:

​שמירה על תחזוקה נאותה של מרחב המרכז.

תחומי אחריות:

1. תחזוקת תשתיות המרכז
 • מתן מענה לפניות, על פי מידת דחיפתן בהנחיית מנהלת המרכז בנושאי ציוד, ניקיון, תחזוקה, תשתיות, ליקויים ותקלות בטיחותיות, בתחום אחריות המרכז.
 • טיפול בפניות שהתקבלו באופן עצמאי או פנייה לגורמים מוסמכים לפי הצורך.
 • בקרה על ניקיון המרכז.
 • השתתפות בניקיונות היסודיים של המרכז במידה ואינו מועסק באותה עת בשירותים אחרים.
 • פתיחה וסגירה של המרכז.
 • התרעה בפני המנהלת לגבי כל תקלה, המצריכה הזמנה של גורמים מקצועיים מתוך הרשות או מחוצה לה.
 • מתן הנחיות וביצוע מעקב אחר טיפול בתקלות של הגורמים המקצועיים.
 • השתתפות בהכנת המרכז לקראת פתיחת שנת פעילות לרבות ווידוא סיוד, ניקיון, וכדומה.
​2. אספקה והתקנת ציוד במרכז
 • סידור ריהוט וציוד המרכז בהתאמה לפעולות השוטפות במרכז: למשל הכנת כתות לפעולות להרצאות.
 • העמסת ציוד לפעולות חוץ.
 • העברת ציוד בלתי תקין לתיקון ואספקת ציוד חלופי.
 • אספקת ציוד מתכלה ובלתי מתכלה.
 • התקנת ציוד נדרש (כגון תאורה, ציוד חשמלי ועוד), או פנייה לגורמי מקצוע לצורך התקנה.
 • אחסון הציוד במקומות הייעודים.
 • רישום מסודר של ציוד שהותקן או נגרע ועדכון מנהלת המרכז.

​מאפייני הע​​שייה הייחודיים בתפקיד:

 • ​מאמץ פיזי.
 • עבודה עם ילדים, בני נוער והורים.

דרישות​ התפקיד:

השכלה : – תיכונית.
שפות: עברית ברמה גבוהה.
רישום פלילי: היעדר הרשעה בעבירת מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות  מסוימים, תשס”א-2001.
כפיפות: מנהלת מרכז הנוער.
היקף המשרה:  0.75%   /   32  ש”ש.
שעות העבודה: העבודה מתבצעת בשעות אחר הצהריים משעה 14:00 עד השעה 20:30.
דירוג ודרגה: דירוג מנהלי –  7—9+ .
​טווח שכר:  4,650 ₪ ברוטו — 5,400 ₪ ברוטו לחודש.

א. אופן ה​צגת מועמדות

 1. ​קורות חיים
 2. תעודות המעידות על השכלה רלוונטית
 3. המלצות.
 4. צילום תעודת זהות כולל ספח.

ב. הע​רות כלליות:

 • בכל מקרה בו  קיימת קרבה מדרגה ראשונה לעובד או לנבחר ציבור, יש להודיע על כך בעת הגשת המועמדות.
 • קורות חיים אינם מהווים אישור להוכחת עמידה בתנאי הסף.
 • יש לצרף אסמכתאות לניסיון תעסוקתי.
 • הגשת מועמדות ללא תעודות השכלה ואסמכתאות רלוונטיות המעידות על ניסיון בעבודה, רישיונות מיוחדים או כל אסמכתא רלוונטית אחרת להוכחת עמידה בתנאי הסף כפי שמפורט במכרז, לא תידון והיא תיפסל.
 • השלמת הגשת מסמכים לאחר מועד סגירת המכרז/ משרה לא תתאפשר מעבר ל- 5 ימים לאחר המועד האחרון להגשת מועמדות.
 • עפ”י הוראות חוק שוויון הזדמנויות בעבודה התשמ”ח 1988, המכרז מתייחס לגברים ונשים כאחד.
 • תינתן העדפה לאדם עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו- 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ”ח – 1998 ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקיד.
 • האמור כפוף להצהרת המועמד/ת המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים להוכחת המוגבלות.
 • תינתן העדפה לנשים לפי סעיף 6ג לחוק שיווי זכויות האישה, התשי”א- 1951 אם שני המועמדים בני שני המינים הם בעלי כישורים דומים וכן בהתאם לחוק לעידוד של שילוב וקידום נשים בעבודה ושל התאמת מקומות עבודה לנשים, התשס”ח 2008.
 • תינתן העדפה למי שהוא או אחד מהוריו נולדו באתיופיה בהתאם להוראות סעיפים  173ב(א) ו- 173ב(ב) לפקודת העיריות (נוסח חדש) אם המועמד/ת בעל/ת כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.
 • יובהר כי מועמד/ת המתקבל/ת לעבודה מתחייב/ת להתייצב לעבודה בשעת חירום ולבצע כל תפקיד שיוטל על ידי הרשות בשעות העבודה כנדרש מכוח היות והרשות המקומית היא מפעל חיוני לפי חוק שעות עבודה בשעת חירום, התשכ”ז-  1967

​ג. לוח זמנים:

מועמדות יש להגיש עד  12/8/2023 בשעה 24:00
דרך אתר עיריית אור עקיבא בלבד, בלשונית “דרושים”.
להגשת המועמדות – לחץ/י כאן​ 
האחריות לוודא כי המועמדות הוגשה במועד היא אך ורק על המועמד/ת. לא תתקבלנה מועמדויות שתגענה באיחור.