עיריית אור עקיבא - דף הבית

-------------

פרוטוקול 8 מישיבת מליאה שלא מן המניין י"א סיון