עיריית אור עקיבא - דף הבית

-------------

פרוטוקול 5/2017 מישיבת מליאה שלא מן המניין שהתקיימה ביום ראשון כא' באדר התשע"ז