עיריית אור עקיבא - דף הבית

-------------

פרוטוקול 2/2018 מישיבת מליאה שלא מן המניין שהתקיימה ביום חמישי כג' בשבט התשע"ח ה- 8/2/2018