עיריית אור עקיבא - דף הבית

-------------

פרוטוקול 15 מישיבת מליאה שלא מן המניין י"א אב תשע"ד