עיריית אור עקיבא - דף הבית

-------------

פרוטוקול 13/2017 מישיבת מליאה שלא מן המניין שהתקיימה ביום שלישי יז' בכסלו התשע"ח