עיריית אור עקיבא - דף הבית

פרוטוקול 13/2012 מישיבת מליאה שלא מן המניין שהתקיימה ביום רביעי יד' בכסלו התשע"ג