עיריית אור עקיבא - דף הבית

-------------

פרוטוקול 13 מישיבת מליאה שלא מן המניין שהתקיימה ביום רביעי יד' בכסלו התשע"ג