עיריית אור עקיבא - דף הבית

-------------

פרוטוקול 12/2017 מישיבת מליאה שלא מן המניין שהתקיימה ביום ראשון א' בכסלו התשע"ח ה- 19/11/2017