עיריית אור עקיבא - דף הבית

פרוטוקול 11 מישיבת מליאה שלא מן המניין א' תמוז תשע"ד