עיריית אור עקיבא - דף הבית

-------------

פרוטוקול 06/2015 מישיבת מליאה טלפונית שלא מן המניין שהתקיימה ביום ראשון יד' באייר התשע"ה ה- 3/5/2015