עיריית אור עקיבא - דף הבית

-------------

פרוטוקול 05/2015 מישיבת מליאה שלא מן המניין שהתקיימה ביום ראשון א' באייר התשע"ה ה- 19/4/2015