עיריית אור עקיבא - דף הבית

-------------

פרוטוקול 03/2016 מישיבת מליאה שלא מן המניין שהתקיימה ביום ראשון יב' באדר א' התשע"ו ה- 21/2/2016