עיריית אור עקיבא - דף הבית

-------------

פרוטוקול 03/2015 מישיבת מליאה שלא מן המניין שהתקיימה ביום חמישי ל' בשבט התשע"ה ה- 19/2/2015