עיריית אור עקיבא - דף הבית

-------------

מישיבת מליאה שלא מן המניין שהתקיימה ביום רביעי ט' בסיוון התשע"ח ה- 23/5/2018