עיריית אור עקיבא - דף הבית

-------------

מישיבת מליאה שלא מן המניין שהתקיימה ביום ראשון טו' באלול התשע"ח ה- 26/8/2018