עיריית אור עקיבא - דף הבית

-------------

מישיבת מליאה שלא מן המניין שהתקיימה ביום ראשון ד' באדר ב' התשע"ט ה- 10/3/2019