עיריית אור עקיבא - דף הבית

-------------

מישיבת מליאה שלא מן המניין שהתקיימה ביום ראשון כז' בסיוון התשע"ט ה- 30/6/2019