עיריית אור עקיבא - דף הבית

-------------

מישיבת מליאה שלא מן המניין שהתקיימה ביום ראשון כב' באלול התשע"ט ה- 22/9/2019