עיריית אור עקיבא - דף הבית

-------------

מישיבת מליאה שלא מן המניין שהתקיימה ביום ראשון ו' בתמוז התש"פ ה- 28/6/2020