עיריית אור עקיבא - דף הבית

-------------

ישיבת מליאה שלא מן המניין מספר 7/2021 מיום רביעי, כ ' בתמוז , תשפ "א 30.6.2021