עיריית אור עקיבא - דף הבית

-------------

ישיבת מליאה מן המניין מיום רביעי, כו' באב , תשפ "א 4.8.2021